29903. lajstromszámú szabadalom • Számlap vízmérők számára

Megjeleni I9Q4. évi április lió 87-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29903. szám. VII/c. OSZTÁLY Számlap vízmérők számára. AKTI ENGESELLSCH A FT VOBM. H. MEINECKE CZÉG B0B0SZLÓ/M CABLOWITZBAN. H szabadalom bejentésének napja 1903 október hó 8-ika. Az alább leírandó és a rajz 1. és 2. ábrá­jában bemutatott vízmérők számára szol­gáló számlap arra való, hogy az eddig használatban lévő számlapok hátrányát ki­küszöbölje. Ezen hátrány abban áll, hogy az üveglap a víz tisztátalansága folytán be­feketedik és bepiszkolódik, úgy hogy ennél­fogva a számlap helyes leolvasása nehézsé­gekbe ütközik, és ha a víz a vezetékben hosszú időn át áll, akkor a számlap leol­vasása teljes lehetetlenné válik. E helytelen és kétes leolvasások elkerü­lése czéljából szükségessé válik, hogy a számlapok időnként megtisztíttassanak, mely tisztítás azonban elkerülhetetlen és sok­szor kellemetlen üzemzavarral van egybe­kötve, eltekintve az új tömítőanyag be­szerzésére szükséges költségektől és a munkabértől. Ezen állapot már sok közigazgatást jo­gosan visszatartott a vízmérők rendszeres bevezetésétől, bár ezen vízmérők a kónuszt képező alkatrészek eltávolításával úgy a szerkezet egyszerűsége, mint érzékenysége és az olcsó ár tekintetében némi előny­nyel bírnak. A találmány tárgyát képező áttetsző számlap a fönt említett hátrányokat tel­jesen kiküszöböli az által, hogy az eddig a mutatók alatt elrendezett számlapot és a szokásos üvegborító lapot egy közös da­rabbá egyesítvén, a mutatók fölé szerel­jük, úgy hogy ennélfogva az iszap és más tisztátalanság a számlapra nem rakódha­tik le. A számlap és az üveglap egyesítése az által történik, hogy az üveglap alsó fölü­letét egy teljesen megtámadhatatlan tö­mör zománczréteggel bevonjuk, mely zo­mánczréteg az üveglapba beégetett szám­kört befödi és a víz behatásától megóvja. Azokon a helyeken, a hol a mutatók az üveglap alatt vannak, a zománczréteg kör­alakú nyílásokkal van ellátva (1. ábra), a mely nyílások alatt a világos szinű muta­tók az üveglap közvetlen közelében vannak elrendezve. Ezen elrendezés tehát egy tetszőleges hosszú időn át érthető és kényelmes leol­vasást biztosít. A borítóüveg ellenálló képessége a zo­mánczrétegnél fogva legkevésbbé sem szen­ved kárt. A rajzban (a) egy átlátszó üvegborító lapot jelent, (b) egy az e lapra reáömlesz­tett zománczréteget jelent, és (c) az ezen

Next

/
Thumbnails
Contents