29901. lajstromszámú szabadalom • Újítások gőz-, gáz- vagy folyadéknyomással működtetett turbinákon

Megjelent 1904. évi április hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 29901. szám. V/d/3. OSZTÁLY­Újítások gőz-, gáz- vagy folyadéknyomással működtetett turbinákon. WESTINGHOUSE GYÖRGY GYÁROS PITTSBUttGBAN. Pótszabadalom a 27854. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1903 január hó 28-ika Jelen találmány tárgyát a 27854. számú törzsszabadalomban leírt turbina javításai képezik. A találmány lényege a gőzt bevezető szájdarabok oly szerkezetében áll, hogy a szájdarabok nyílásai gyakorlatilag véve egy­mással érintkeznek, úgy hogy egy folytonos nyílást képeznek, melyen át a gőz egyide­jűleg vezettetik az együttműködő lapátok gyűrüsorozatának csaknem mindegyik lapát­jának működő fölületére. A találmány tárgyát továbbá az alábbiakban leírt különleges szer­kezet képezi. A találmány világos megérthetése végett az a következőkben a mellékelt rajzra való hivatkozással van leírva, melynek 1. ábrája a találmány tárgyát képező újításokkal ellátott turbina hosszmetszetét tünteti föl. A 2. és 3. ábrák egy a későbbiekben megmagyará­zott részletet, míg a 4. és 5. ábrák ezen részlet egy más kiviteli alakjának ugyan­azon nézeteit ábrázolják. A 6. ábra az 1. ábrában rajzolt turbina egy részét nagyobb léptékben és módosítva mutatja. A 7. ábra a fi. ábra (VII—VII) vonala szerinti metszetét, a 8. ábra a 6. ábra (VIII—VIII) vonala mentén vett metszetét és a 9. ábra a 6. ábra (IX—IX) vonala szerinti metszetet tün­teti föl. Az (1) turbinaszekrény (1. ábra) megfelelő csapágyakkal van ellátva, melyekben a tur­binatengely vau ágyazva. A turbina ten­gelyére egy (2) dob van fölerősítve, mely (3) lapátgyúrükkel van ellátva; utóbbiak a szekrényen megerősített (4) vezetőszárnyak­kal működnek össze. A dob különböző át­mérőkkel bír és a szekrény belső fölülete a dobnak megfelelően van alakítva, mi mel­lett a (3) lapátok és az ezeknek megfelelő (4) szárnyak hossza szintén változik, úgy hogy a gőz a gépen való áthaladása közben ismert módon expandálhat. A gőz bevezetésére szolgáló (5) cső (1. ábra) egy (6) gőzgyűrűvel áll összeköttetésben, melynek belső határát egy a szekrényben rögzített (7) gyűrű (1. és 2. ábra) képezi; utóbbi (8) mélyítésekkel bír (1., 2. és 3. ábra), melyek ferde (9) szájnyílásokba torkolnak. Ezen (9) szájnyílások alakját a 2. és 3. ábra mutatja világosan, melyek közül a 2. ábra részben a (7) gyűrű külső (10) fölületéiiek nézetét, részben a két törés kczött a belső fölület nézetét, míg a 3. ábra az 1. és 2. ábrák (III—III) vonalai által megjelölt henger­fölület szerinti metszetét tünteti föl. Szer­kezeti példa gyanánt a (7) gyűrű két félből áll, melyek (11) csapok segélyével vannak szilárdan összeerősítve, úgy hogy a (8) mélyí-

Next

/
Thumbnails
Contents