29892. lajstromszámú szabadalom • Szőlő- és gyümölcssajtó

Megjelent 1904. évi április lió 18-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI fíJ§t> HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29892. szám, XXI/o. OSZTÁLY. Szőlő- és gyümölcssajtó. MERREM & KNÖTGEN MASCHINENFABBIK G. M. B. H. CZÉG WITTLICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 21-ike. Jelen találmány tárgya szőlő- és gyü­mölcssajtc, melynél a sajtolásnak alávetett termék egy emeltyűszerű préselőfödél segé­lyével a sajtolás tartama alatt több izben más fekvésbe hozatik, úgy hogy a must jól lefolyhatik, mi mellett a sajtolandó termék a nyomás maximumának tetszőleges hosszú ideig alávethető. Egyszersmind az említett préselőfödél oly módon működik, hogy általa a teljesen kipréselt terméknek egy része a sajtóból eltávolíttatik. A mellékelt rajzlapokon a találmány tár­gyát képező szőlő- és gyümölcssajtónak egy kiviteli alakja van bemutatva, hol az 1. ábra oldalnézet, a 2. ábra hosszanti metszet, a 3. ábra előlnézet, a 4. ábra keresztmetszet, míg végül az 5—8. ábrák részletrajzokat tüntetnek föl. ! A (1) lábazaton a (3) préselőkamrával i fölszerelt (2) ágyazat foglal helyet. Ez utóbbi fenekénél és oldalainál víztömítően el van zárva, míg fenéklapja fölött hosz­szanti pálczák, illetőleg rácsrudak vannak I elrendezve, melyek között a kisajtolt lé le­csoroghat és a (4) kifolyó nyíláson át a gép­ből eltávozhatik. ^z (5) préselőfödélnek működtetése, mely a (3) préselőkamrában levő terméket lefelé irányuló nyomással összenyomja, mindenek előtt az oldalt elrendezett két (6) vonórúd segélyével történik, mely utóbbiak viszont az állványzatba beágyazott (31) tengelyre ékelt (7) forgattyútárcsák segélyével működ­tetnek. Az említett tárcsák viszont a (8) csigakerék és a (9) végtelen csiga segélyé­vel, a (10) főtengely révén vagy kézi erő­vel vagy motorikus erő segélyével hozatnak mozgásba. Az önmagában ismeretes (11) szőlő- vagy gyümölcszúzó szíjáttétel, illetőleg a (12, 13, 14) szíjdob és fogaskerekek révén a (10) főtengely révén hozható működésbe. E (11) zúzómű helyett azonban egy közönséges töltőgarat is alkalmazható, mivel a szőlő­nek vagy gyümölcsnek összezúzása eset­leg elkülönítve már előzetesen elvégezhető. A (11) zúzó vagy töltőgarat alatt egy (15) szállító tolattyú mozog előre-hátra, azon czélból, hogy a kipréselendő terméket az (5) préselőfödél alá tolja. Mihelyt e (15) tolattyú a friss szőlőt vagy gyümölcsöt a (3) préselőtérbe betolta, az (5) préselőfödél lefelé mozgattatik s ez által a termékből a lé kisajtoltatik. Hogy most már a nyomás maximuma a jó eredmény biztosítása végett

Next

/
Thumbnails
Contents