29852. lajstromszámú szabadalom • Berendezés párhuzamos körpályákon lengő szitáknál a tömegnyomatékok kiegyenlítésére

Megjelent 1 i»04. évi április lió 18-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29852. szám. X/i. OSZTÁLY. Bei^endezés párhuzamos körpályákon lengő szitáknál a tömegnyomatékok kiegyenlítésére. GEBRÜDER BÜHLER CZÉG UZWILBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 21 ike. Párhuzamos körpályákon lengő siksziták­nál a tömegnyomatékot eddig a következő módszerek szerint egyenlítették ki: 1. Egyetlen lendítő tömeget (például egy ellensúlyokkal megrakott lendítő kereket) alkalmaztak, melyet akként helyeztek el a síkszita vízszintes súlypontsíkjában, hogy hatása a szitaszekrény hatásával ellenté­tes legyen. A vízszintes súlypontsík körül­belül felezi a szitaszekrény magasságát. Hogy a lendítő kereket a jelzett síkban el lehessen helyezni, a szitaszekrényben meg­felelő kiöblösödést alkalmaztak, vagy pe­dig magát a szekrényt osztották meg, úgy hogy a lendítőtömeget a szekrény két ré­sze közé ágyazhatták, mely kétféle elren­dezés mindegyikének megvan a maga hát­ránya. Az első esetben az a hátrány lép föl, hogy a lendítőtömeghez nehezen lehet hozzáférni, a sziták elhelyezése pedig an­nak következtében, hogy a szekrényben al­kalmazott kiöblösödésre figyelemmel kel­lett lenni, kedvezőtlen volt, míg a máso­dik esetben a hátrány az, hogy a lendítő tömeg nagy méretei miatt a szitaszekrény két felé, egymástól igen távol esett és a gép térigénye igen nagy volt. 2. A tömegnyomatékot két lendítő tö­meggel egyenlítették ki, melyek hatása a szitaszekrény hatásával ellentétes és me­lyek a forgattyú két oldalán, még pedig a szitaszekrény fölött és alatt voltak elren­dezve, úgy hogy annak két felét egymás­hoz lehetőleg közelíthették. Ebben az eset­ben azonban a lendítő tömegek szerelésére szolgáló tengelyt a forgattyú mindkét ol­dalán ágyazni kellett. Az egyik csapágyat a szitaszekrény alatt könnyen el lehet he­lyezni, ellenben a másikat a szitaszekrény fölött vagy a helyiség födémén, vagy pe­dig az egész gépet körülfogó és a szek­rény két felét egymástól elválasztó keret­ben kell szerelni. Eme szerkezet hátránya tehát az, hogy a sziták nehezen férhetők hozzá, továbbá hogy a szekrény két fele szét van tolva, tehát a gép térigénye nagy, vagy pedig, — ha a fölső csapágyat a fö­démen alkalmaztuk — hogy a jelzett csap­ágy a gépnek részét nem képező szerke­zeti részen van szerelve. 3. Megkisérlették a tömegnyomatékok kiegyenlítését oly módon is, hogy a szita­szekrényt több egymás fölött fekvő részre osztották, ezeket pedig oly módon, egye­sítették egymással szemben elforgatott for­gattyúk által mozgásnak indított két cso-

Next

/
Thumbnails
Contents