29848. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés tömör aczéltuskók öntésére

Megjelent 1 i»04. évi április lió 18-án. iMAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEI RAS 29848. szám, XII/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés tömött aczéltuskók öntésére. RIEMER GYULA MÉRNÖK DÜSSELDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 1-je. Az aczéltuskók és más nagyobb testek öntése alkalmával rendesen azt tapasztal­juk, hogy a tuskók belsejében, a fémnek kívülről kezdődő merevedése és összehú­zódása következtében üregek támadnak. Ezen hátrányon úgy igyekeztek segíteni, hogy a tuskó fejét vagy fölső részét, mely­ben az üregek rendesen képződnek, lehe­tőleg sokáig tartották folyékony állapot- i ban, hogy a fém az üregekbe utólagosan is befolyhasson. Ezen czélból friss fémet ön­töttek be utólagosan, vagy pedig az Öntő­formát rossz hővezetőkkel vették körül. Azonkívül faszenet vagy folyékony salakot is alkalmaztak, vagy pedig hevítő készü­lékeket rendeztek el, például olyanokat, melyeknél az öntőformára helyezett alkal­mas fejen keresztül gázalakú vagy folyé­kony tüzelőanyagok vezettetnek be az el­égéshez szükséges levegővel együtt. Ezen berendezések azonban nem adtak mindig jó eredményt, mivel a lehűlést nem tudták kellően megakadályozni, sőt az alkalma­zott módszerek egynémelyike káros hatású is volt, a mennyiben a folyékony, magas hőfokra hevített fémhez nemcsak hogy hő nem vezettetett, hanem a meggyújtásra szükséges hő is a fémtől vonatott el. Ha kedvező eredményt akarunk elérni, akkor a fejhez kívülről annyi hőt kell vezetnünk, hogy ne csak az öntés alkalmával föllépő hőveszteség egyenlíttessék ki, hanem az öntőforma fölső részében lévő fém is olyan magas hőfokon tartassék, mely az illető fém olvadási hőmérsékénél magasabb. A mellékelt rajz oly berendezést tűntet föl, melynek segélyével az öntvény feje tetszőleges hosszú ideig folyékonyan tart­ható. Az öntőformához fölülről folyékony vagy gázalakú tüzelőanyagot és fúvott le­vegőt vezetünk, mely utóbbi egyedül vagy a tüzelőanyaggal együtt az öntőformába való belépése előtt magas hőfokra hevít­tetik, és pedig valamely külön hevítő ké­szülék segélyével, vagy pedig a rajz sze­rint az öntőformából eltávozó gázok hője által, vagy végül ezen hő és ezzel kapcso­latban egy külön hevítő készülék által. A mellékelt rajzon az 1. ábra a berendezés fölülnézete, míg a 2. és 3. ábra az 1. ábra A—B és G—D vonala szerint vett metszeteket mutat, a 4. ábra a berendezés függélyes hossz­metszete, az 5. ábra pedig vízszintes metszete. A föltüntetett berendezésnél az öntőfor­mára egy tűzálló anyaggal bélelt s (d) födéllel ellátott (a) toldalék van helyezve

Next

/
Thumbnails
Contents