29843. lajstromszámú szabadalom • Mágnesgerjesztés sinchron váltakozó és forgóáramú gépekhez

Megjelent li)04. évi április lió 7-én. MAGY SZABADALM KIR H IVATAL SZABADALMI LEI RAS 29843. szám. VIIIs- OSZTÁLY. Mágnesgerjesztés sinchron váltakozó- és forgóáramú gépekhez. BERLINER MASCHINENBAU-ACTIENGESELLSCHAFT VORMALS L. SCHWAR TZKOPF CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 9 ike. Tudvalevő dolog, hogy a közönséges, egyenárammal gerjesztett elektromos gépek­nél az eredő (A Wr) mágneses mező (1. ábra) az (AW1) tulajdonképeni gerjesztő mező­ből és az úgynevezett (AW2) ankermezőből adódik össze, s hogy (AWr) és (AW2) egy­másra merőlegesen áll. A gép terhelésével együtt változó (AW2) ankerreakczió tudva­levőleg egy vele egyenlő nagyságú, de el­lenkező értelmű (AW2) (2. ábra) mező ál­tal ellensúlyozható. Ebben az esetben nem­csak hogy (AWr) nagyságra és irányra nézve megegyezik (AWl)-el, hanem (AW1) mezőt sokkal kevesebb ampére-menettel le­het előállítani, mert az anker és mágnes­pólusok közti légköz a mechanikailag meg­engedhető legkisebbre vehető. A terheléssel föllépő ankerreakczió ezen ellensúlyozását eddigelé csak egyenáramú dinamógépeknél és motoroknál alkalmazták, mikor is az egy tekerccsel gerjesztett kompenzáló mező a tulajdonképeni ger­jesztő mezőhöz képest egy fél pólusosztás­sal el van tolva (10545. sz. német szaba­dalom). Szinchrón váltakozó és forgó áramú gépeknél ezzel szemben eddigelé csak oly ellensúlyozás ajánltatott, melynél egymás­hoz képest a pólusosztás 2 /3 részével eltolt két tekercselés alkalmaztatott; ezek oly kombinált mezőt gerjesztettek, mely 90°­nyira volt a tulajdonképeni gerjesztő me­zőhöz képest eltolva. Jelen találmány már most abban áll, hogy az ankerreakcziónak föntebb említett s egyenáramú dinamógépeknél és motoroknál már ismeretes ellensúlyozását szinchrón váltakozó és forgó áramú gépeknél, tehát generátoroknál és motoroknál is alkalmaz­zuk, úgy hogy a tulajdonképeni fő ger­jesztő mezőhöz képest a pólusosztás felé­vel eltolt kompenzáló mezőt hozunk létre. Ezt úgy érjük el, hogy a tulajdonképeni fő gerjesztő mezőn kívül egy ehhez képest fél polusosztással eltolt s az ankerreakczió ellensúlyozására szolgáló mezőt alkalma­zunk, melynek gerjesztésére egyetlen te­kercselés szolgál, megjegyezvén, hogy egy­fázisú váltakozó áramú gépeknél a válta­kozó áramhoz hasonlóan pulzáló és forgó áramú gépeknél a forgó mezőnek megfe­lelő egyenáramú mező használtatik. Lehetőleg állandó tulajdonképeni fő ger­jesztő mező elérésére szükséges, hogy a kompenzáló mező nagysága az ankermező nagyságához, illetőleg ampéremeneteihez bizonyos viszonyban álljon. Ezt úgy érhet­jük el, hogy a szükséges különféle erős­ségű kompenzáló áramot valamely külön

Next

/
Thumbnails
Contents