29840. lajstromszámú szabadalom • Berendezés robbanó mótorok kipuffogó gázainak értékesítésére

Megjelent li)04. évi április lió 7-én. SZABADALMI LEÍRÁS 29840. szám. V/d/a. OSZTÁLY. Berendezés robbanó mótorok kipuffogó gázainak értékesítésére. LAURENT MÓR MÉRNÖK V0IR0NBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 8-ika. hoz vezető utat elzárja, az elégett gázok­nak a másodlagos motorhoz való áramlá­sát teszi lehetővé. Jelen esetben a másodlagos mótor egy (T) gázturbinából áll, mely fogaskerekek közvetítésével egy (D) dinamót hoz moz­gásba, a hol ez utóbbi árama valamely tet­szőleges, például a rajzon föltűntetett mó­don, az (A) akkumulátorok megtöltésére szolgál, melyek viszont, a (C) indukcziós cséve szikrájának a (B) gyújtószerkezetbe való vezetése által az (M) mótor gyújtá­sára használtatnak föl. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés robbanó mótorok kipuffogó gá­zainak értékesítésére, jellemezve az ál­tal, hogy az (M) főmotor kipuffogó gá­zainak vezetékéhez egy másodlagos (T) mótor gázvezetéke csatlakozik, míg a teljesen kiterjeszkedett, elégett gázok a szabadba távoznak, vagy pedig egy hűtőbe vezettetnek. (1 rajzlap melléklettel.) L E A jelenleg használt gáz-, petróleum-, benzin- stb. motoroknál a többé-kevésbbé elégett forró gázok, miután munkájukat a hengerben elvégezték, a szabad levegőbe puffognak ki. Ezen gázok gyakran csak tö­kéletlenül égnek el s magas hőmérsékük következtében még fontos mechanikai mun­kát végezhetnek. Jelen találmány czélja ezen kipuffogó gázok energiájának értékesítésében áll, mely czélból ezen gázok a motorból való kilépésük alkalmával fölfogatnak s azután egy általuk működtetendő készülékbe ve­zettetnek s ily módon hevítésre, világí­tásra stb. szolgáló szerkezeteknek kölcsö­nöznek hajtóerőt. A mellékelt rajz példa gyanánt a talál­mánynak egy automobil-motoron való al­kalmazását tűnteti föl vázlatos rajzban. Az (M) petroleummótorból kipuffogó gá-ZOIÍ egy (S) tartányba vezethetők, a hol a gázvezetékbe egy háromjáratú (R) cf-ap van iktatva, mely, midőn az (S) tartány-PALLAS 'IÍ S2VÉN\ TÁPSA-SA:; NYOMDÁJA FTJOA/TSTE*

Next

/
Thumbnails
Contents