29835. lajstromszámú szabadalom • Kocsirugó

Megjelent li)04. évi április lió 7-én. KIR. MAGY. SZABADALMI IIIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29835. szám. XX/a. OSZTÁLY. Kocsi-rugó. CORSSEN FERDINÁND FÖLDBIRTOKOS POTSDAM/" SAARMUNDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 augusztus hó 21-ike. Jelen találmány tárgyát egy kocsirúgó­elrendezés képezi, a mely szerint az ezen czélra alkalmazott csavarrugókat a kocsi tengelye és rúdja közé oly módon igtatjuk be, hogy azok az útpálya egyenetlenségből származó, akár a rúd irányában előre vagy hátra, akár a tengely irányában jobbra vagy balra hat-ó, lökéseket a kocsira és a vonó állatra enyhítve vigyék át. Ilyen csa­varrugót párosan alkalmazunk minden ten­gelyvégen és egyik végükkel a tengely­hez, a másikkal a kocsirúdhoz, vagy pedig a kocsiszekrénynek valamely, a rúddal szo­rosan kapcsolt részéhez erősítjük őket. Egy­egy rúgópár rúgói a tengelytől indulva, le­felé nyíló szöget képeznek egymással és a kerék felé hajló lejtős síkban feküsznek. Az 1. ábrában oldalnézetben a 2. ábrá­ban fölső nézetben bemutatott kiviteli alak kétkerekű, villás rúdú kocsi ezé Íjára szol­gál. A 3. és 4. ábrabeli oldal- és fölső né­zet pedig négykerekű, förgettyűs rúdú kocsi esetében mutat egy kiviteli alakot. 1. és 2. ábrában a húzásra igénybe vett (a) csavarrugók egyik végükkel (b) ten­gelyhez, másik végükkel pedig a villás rúd­nak a tengely alá vezetett (^meghosszab­bításához vannak erősítve. A csavarrugók a tengelyhez a tengelyvég közelében kap­csolkoznak és a tengellyel rézsútosan, a kerekek felé irányuló szöget képeznek. A rugók fölerősítése oly módon történik, hogy egy rúgópár mindkét rugóját először a tengellyel kapcsoljuk össze és kellően megfeszítve őket, másik végüket a villás rúdhoz kötjük. A csavarrugónak a tengely­lyel és a villás rúddal való összekapcso­lása czéljából legalkalmasabban a tengelyre fülnyúlványokkal bíró hevedereket for­raszthatunk, a villás rúdra pedig horog­nyúlványokkal ellátott lemezeket csavaró 1-hatunk, a melyekbe a csavarrúgó kampóit beleakasztjuk. A 3. és 4. ábrabeli kiviteli alaknál (b) a mellső tengely, a melynek hevederéhez az egyidejűleg lefelé és a kerekek felé irányuló (a) rugók kapcsolva vannak, (a) rugók másik vége (e) közönséges laprúgó­hoz van kötve, a mely laprúgó viszont a fertettyűkoronghoz erősített rúdszáinnyal van összekapcsolva, (d) hátulsó tengely rú­gós kapcsolata a kocsi hátsó részével oly módon van létesítve, hogy a (d) hátulsó tengellyel az előbb leírt módon összekö­tött (a) rugók egyike másik végével köz­vetlenül a kocsiszekrényhez, másika pedig (f) laprúgó közbeigtatásával a magas fek­vésű hátsó üléshez van kapcsolva.

Next

/
Thumbnails
Contents