29821. lajstromszámú szabadalom • Beállítható iskolapad

Megjeleni lí)04. évi április Ifó 7-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI I IIVATAL SZABADALMI LEIRAS 29821 szám VIII/c OSZTÁLY. Beállítható iskolapad. PIZ INGER LAJOS GYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 30-ika. A találmány tárgya egy iskolapad, melyre az jellemző, hogy úgy az ülés-, mint az asztalszerkezet a függélyeshez bizonyos szög alatt hajló vezeték mentén tolható el és a beállított helyzetben igen egyszerű módon rögzíthető, minek következtében az ily módon szerkesztett pad a legkülönbö­zőbb termetű gyermekek által használható. További előnye a találmány szerint szer­kesztett padnak az, hogy a pad vázának, illetőleg lábainak különleges kiképezése és az ülésszerkezet czélszerű elrendezése kö­vetkeztében a pad az iskolahelyiség söp­rését egyáltalában nem gátolja és nem nehezíti meg. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező iskolapad egy kiviteli alakja látható, nevezetesen az 1. ábra az új iskolapad oldalnézete, a 2. ábra annak fölülnézete, a 3. ábra pedig elölnézete, a 4. és 5. ábra a váz, illetve láb egymás kiviteli alakjának elől- és oldalnézete. Az új iskolapadnak — mely a rajzon két üléses pad gyanánt van kiképezve — két fából készült, oszlopalakú (a) lába van, melyek mindegyike egy-egy, a padlón leg­előnyösebben csavarolás útján megerősített (e) sarúba van befogva, fölső végén pedig egy-egy karmantyúszerű öntvénydarabot képező fejet visel, melynek (j) pofájára a két ülés közös háttámasztékát képező (c) deszka van fölcsavarolva, úgy hogy a két láb a deszkával és a padlóval egy me­rev vázat képez, melyen a (b) asztal és (d) ülésszerkezet van beállíthatóan fölerősítve, nevezetesen a (b) asztalszerkezet a fölső, karmantyúszerű öntvénydarabra, illetve az ennek karján kiképezett, hüvelyszerű (1) vezetékre, a (d) ülések pedig az (e) sarún kiképezett, ugyancsak hüvelyszerű (f) ve­zetékbe, mely két vezeték az (a) oszloppal szöget képez és egymással legelőnyöseb­ben párhuzamos. A most leírt váz azonban egyszerűbben akként is kiképezhető, hogy mindegyik láb egy-egy öntvénydarabot képezzen (4. és 5. ábra), mikor az (al) lábat egy áttört, bor­dákkal merevített tartó, az (el) sarút és a (jl) pofát egy-egy egyszerű merevítő borda képezi, míg az (fl 11) vezetékek közvetlenül az (al) lábon vannak kiké­pezve. Az asztalszerkezetet a két ülőhellyel közös (b) asztallap képezi, mely két három­szögalakú konzoltartóra van szerelve. Eme konzoltartót két egymással kapcsolt (q) sín és ezek szabad végeit összekötő, az (1)

Next

/
Thumbnails
Contents