29808. lajstromszámú szabadalom • Fölvonógépek főáramkörű mótorainak fékező kapcsolása a teher sülyesztésénél

Megjelent 1904. évi április lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR H IVATAL SZABADALMI LEI RAS 29808. szám. v/f. OSZTÁLY. Fölvonógépek fó'áramkörü mótorainak fékezó' kapcsolása a teher sülyesztésénél. UNION ELEKTRICITÁTS-GESELLSGHAFT CZÉG BERLINBEN. Bejelentésének napja 1903 április hó 28-ika. Elsőbbsége 1901 deczember 10-töl kezdődik. Ismeretes dolog, hogy elektromosan ha j­tott fölvonógépeknél a teher sülyesztése alkalmával a motort generátorra lehet át­kapcsolni az által, hogy a horgonyt a mág­nesező tekercsen és az ellenálláson át rö­vidre zárjuk, mikor is a sülyedő teher ál­tal szolgáltatott munka elektromos ener­giává változik át. Szokásos ilyenkor .1 mel­lékáramkörű géppé átkapcsolt motort a kapcsoló készülék minden sülyesztő állásá­nál a hálózatra kapcsolni, úgy hogy a mág­nesező tekercs nemcsak a sülyedő teher hajtotta horgonyból, hanem a hálózatból is kap áramot, mikor is mindenkor erős mág­neses mezőnk van. Ez által a kollektoron előálló szikraképződés csekélyebb lesz, mely szikraképződés az ankerreakczióra vezet­hető vissza s ez utóbbi annál csekélyebb lesz, mennél erősebb a mágnesező mező és mennél kisebb a horgonyban az áramerős­ség és az ez által létre hozott mágneses mező. Jelen találmány czélja az, hogy ezt a szikraképződést még tovább csökkentsük s a gépkezelőt megakadályozzuk abban, hogy oly feszültségeket hozhasson létre, melyek nagyobbak, mint a hálózat feszültsége, vagyis a mótor üzemf eszültsége, melyre te­hát ez utóbbi számítva van; a találmány által tehát a mótor üzembiztonságát és tartósságát is növeljük. Ezen czélokat a mellékelt rajz 1. és 2. ábráján föltüntetett kapcsolási mód mel­lett lehet elérni. Ennél a kapcsolási mód­nál, mint az eddigelé ismeretes kapcsolási módoknál is (lásd Ekktrotschnische Zeit­schrift 1900. évfolyam 639. oldal), az (a) horgony és (f) mágnesező tekercs egymás­sal párhuzamosan a hálózathoz van kap­csolva; csakhogy a különböző sülyesztő se­bességek elérésére szükséges (r2) szabá­lyozó ellenállás, nem mint az eddigi kap­csolásoknál, az (a) horgony elé, hanem az (f) mágnestekercs elé van kapcsolva s a teher rögzítésére szolgáló mechanikai fék működtetésére főáramkörű (d) elektromág­nes alkalmaztatik mellékáramkörű elektro­mágnes helyett. Ha az (r2) szabályozó el­lenállás növelésével az (a) horgony fordu­latszámát mindaddig növeljük, míg az ál­tala létrehozott feszültség a hálózat fe­szültségével egyenlő lesz, akkor az (i2) áram a főáramkörű (d) elektromágnes te­kercsében megszűnik, minthogy az (x) és (y) pontok közt nincsen többé potencziál­különbség. Ezzel a (d) elektromágnes vas­magja a fékező súllyal együtt leesik s a mótor befékeztetik.

Next

/
Thumbnails
Contents