29792. lajstromszámú szabadalom • Berendezés egyfázisú váltakozó áramnak mechanikai hajtóerőre való változtatására vontatási és egyéb czélokra

.Üesjeleiit 1904. évi április hó 1-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 29792. szám. V/g/l- OSZTÁLY. Berendezés egyfázisú váltakozó áramnak mechanikai hajtóerővé való változtatására vontatási és egyéb czélokra. DANIELSON ERNŐ MÉRNÖK WESTERASBAN (SVÉDORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 31-ike. Ismeretes, hogy egyfázisú váltakozó ára­mot alkalmas transzformátorokkal többfá­zisú árammá át lehet alakítani, miáltal mo­torok hajtására az egyfázisúnál alkalma­sabb áramot nyerünk. Ezen czélra eddig használt gépeknek azonban több oly hátrányuk volt, a me­lyek az úgynevezett fázisátváltoztató ál­talánosabb használatát megakadályozták. A jelen találmány tehát oly berendezésre vo­natkozik, mellyel az egyfázisú váltakozó áramnak vontatási és egyéb czélokra al­kalmas mechanikai hajtóerővé való átala­kítása többfázisú árammá való változtatása mellett az eddiginél előnyösebb módon tör­ténik. A találmány lényege abban áll, hogy egy úgynevezett autoszinchróngépet, illetőleg szekundér részen, egyenárammal gerjesz­tett aszinchróngépet fázisátváltoztató gya­nánt használunk. Az elrendezés tehát kö­vetkező : Egy többfázisúan tekercselt aszinchrón­mótort, mint egyfázisú motort kapcsolunk a hálózatba. Mihelyest a motor teljes se­bességét elérte, a rotorban egyenárammal gerjesztetik, miáltal szinchronizmusba hoz­zuk. A stator különféle tekercseléseiből egyedül, vagy a hálózat áramával kombi­nálva, többfázisú rendszert kapunk, melybe a többfázisú hajtógépet kapcsoljuk. Vasútüzemnél az elektromos lokomotivo­kat vagy az elektromos kocsikat hajtó mo­torok többfázisú indukcziós motorokból ál­lanak; ezek a sebesség változtatását meg­engedő cascad vagy más kapcsolásra, vagy ezen kapcsolások különféle kombinácziójára lehetnek berendezve. A. vonathoz, illetőleg kocsikhoz vezetett egyfázisú áramot, mint már fönt említettük, arra használjuk föl, hogy az autoszinchrón - motort, illetőleg autoszinchrón-mótorokat hajtsa, melyeknek főleg az a rendeltetésük, hogy a fölvett áram egy részének más fázist adjanak, mely az eredeti árammal együtt (egyensú­lyozott vagy egyensúlyozatlan) többfázisú rendszert képez, vagy pedig a fölvett ára­mot két vagy több oly új fázisra változ­tassa, melyek egymagukban vagy az ere­deti árammal együttesen többfázisú rend­szert alkothatnak. Ez oly módon történik, hogy a váltakozó áramot a többfázisúan tekercselt autoszinchrónmótornak egyik fá­zisába vezetjük, a többi tekercselésből pe­dig a bevezetett áram fázisától eltérő fá­zisú áramot, illetőleg áramokat elvezet-

Next

/
Thumbnails
Contents