29764. lajstromszámú szabadalom • Készülék kiemelkedések előállítására képlékeny anyagból előállított tárgyakon

Megjelent 1904. évi márczius hó 30 án. MAGY. KJR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29764 szám. X V 1 l/f. OSZTÁLY. Készülék kiemelkedések előállítására képlékeny anyagból készült tárgyakon. DIRECTION DER WIENERBERGER ZIEGELEABRIKS- UND BAUGESELLSCHAFT CZÉG WIEN BEN. Bejelentésének napja 1903 augusztus hó 8-ika. Elsőbbsége .1902 augusztus hó 30-tó kezdődik. Jelen találmány tárgya olyan készülék, melynek segélyével minden fajtájú ke­rámiái tárgyakon ezeknek még képlékeny anyagából kiemelkedéseket állíthatunk elő. Ezen kiemelkedéseket szükség esetén elő­állításuk közben átfűzendő drót, zsinór vagy más efféle számára lyukakkal láthatjuk el, úgy hogy ezen kiemelkedések az illető ke­rámiai tárgynak valamely más tárgyhoz való könnyű és biztos megerősítésére szol­gálhatnak. A készüléket lényegileg két egymás irá­nyában mozgatható, mozgásukban egy köz­ben fekvő kengyel által határolt pofa jel­lemzi, melyek ívalakú vagy egyenes vonalú pályákat írnak le és a készüléknek a for­mált kerámiai tárgyra való ráhelyezesénél a még lágy anyagot maguk előtt tolják és a gerincz alatt összetolják. A pofák egyi­kén vagy mindkettőn kiálló peczkek lehet­nek elrendezve, melyek a képződő kiemel­kedésen áthatolnak és benne lyukakat ké­szítenek. A mellékelt rajzban a készülék példaké­pen két foganatcsítási alakban van föltün­tetve, és pedig az 1—5. ábrák olyan foganatosítási alakot tűntetnek föl, melynél a pofák ívalakú pá­lyát írnak le. Az 1. ábra a készülék oldalnézete, a 2. ábra függélyes metszet és a 3. ábra alulnézet; a 4. és 5. ábra a jelen készülékkel előál­lított kiemelkedés fölülnézetét és kereszt­metszetét mutatja; a 6. és 7. ábrák olyan foganatosítási ala­kot mutatnak, melynél a pofák egyenes vonalú pályát írnak le, és pedig a G. ábra a készülék oldalnézetét és a 7. ábra függélyes metszetét mutatja. Az 1—5. ábrában föltűntetett foganato­sítási alaknál a két fogószerűen mozgat­ható (c) pofa az (a) keretben vezettetik, melyet a kiemelkedéssel ellátandó fölü­letre való biztos ráhelyezése czéljából ol­dalsó (b) tartólemezekkel láthatunk el. A (c) pofák karjai a (d) csapszög körül for­gathatók, mely oldalt az (a) kerethez erő­sített (f) állványban van ágyazva. A csap­szög végein a (h) markolattal ellátott (i) kengyel hosszkimetszések segélyével vezet­tetik, mely kengyelt a (k) tekercsrugók fölemelt helyzetben tartanak. A (c) pofák karjai az (1) rúgó által távoltartatnak egy­mástól és (m) lejtős fölületekkel vannak ellátva, melyekre a markolat lenyomásá­nál az (i) kengyelhez erősített két (n) üt­közőkar hat és a karokat a (b) rűgó ha-

Next

/
Thumbnails
Contents