29695. lajstromszámú szabadalom • Ágykapocs

Megjelent 1904. évi Inárczíus hó l9-ei». MA(jY. KIK. jiiMMM SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29695. s^ám. VIII/'I. OSZTÁLY. Ágyk apocs. SCHNEIDER LEO BÜTORKERESKEDŐ MÁHB.-OSTRAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 augusztus hó 15-ike. Jelen találmány tárgyát képező ágyka­pocsnak az a czélja, hogy az ágy oldalré­szeinek merőleges helyzetét a fej- és láb­részekhez képest biztosítsa, a mit az ál­tal érünk el, hogy az ágykapocs síkjára merőlegesen álló egy vagy több fülecset alkalmazunk, mely az ágy homlokrészeivel összekapcsolható. A mellékelt rajzon példaképen ezen ágy­kapocs egyik foganatosítási alakja van áb­rázolva. 1. ábra az ágykapocs távlati nézete, 2. ábra az ágykapocs vízszintes met­szete. Az (1) ágykapocs az ágy (2) oldalrészeire szokott módon van erősítve, és az alsó, va­lamint a fölső részén síkjára merőlegesen álló (3) fülecsekkel bír, melyek vagy csu­pán az ágy homlokrészeire támaszkodnak, vagy pedig az ágy (4) homlokrészéhez csa­varokkal, szöggel vagy hasonlóval van erő­sítve (2. ábra). Hogy ezen összeköttetés a kapocs min­den helyzeténél lehető legyen, a (3) füle­csek egy zárt vagy nyitott (5) hasítékkal vannak ellátva. Ezen összeköttetés foly­tán tehát a homlok- és oldalrészek egy szilárd keretet képeznek, melyeknek de­rékszöge az ágy netaláni eltolása vagy összenyomása alkalmával is változatlan ma­rad. A (3) fülecseket czélszerű (2) oldalré­szek széleinél alkalmazni, de még helye­sebb a kapcsot alul vagy fölül vagy mind­két részén az ágy oldalrészeinél szélesebbre készíteni és a (3) fülecseket ezen meg­hosszabbításokra alkalmazni, mint ez az 1. ábra alsó részén látható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Ágykapocs, jellemezve ennek síkjára merőlegesen álló egy vagy több (3)fü­lecs által, mely az ágy homlokrészeivel összekapcsolható, azon czélból, hogy az ágy homlok- és oldalrészeinek egymás­hoz való merőleges helyzetét ez által biztosítsuk. 2. Az 1. alatt igényelt ágykapocs, jelle­mezve az által, hogy a (3) fülecsek nyi­tott vagy zárt (5) hasítékokkal vannak ellátva az odaerősítő eszközök befoga­dására. (1 rajzlap melléklettel.) PALl"Q RÉSZVÉNY TAASA6Á0 NVOIUOÁJA fiuOAPtfiTK*

Next

/
Thumbnails
Contents