29694. lajstromszámú szabadalom • Eljárás béllel bíró sodrott fonalak előállítására

Megjelent 1904. évi márczius lió 19-én. MAGY. -jw KIR. IMf^M SZABADALMI fÖpf 111 VATAL. SZABADALMI LEIRAS 29694. szám. XIV/O. OSZTÁLY. Eljárás béllel bíró sodrott fonalak előállítására. SALVANS ARMENGOL HENRIK GYÁROS TARRASABAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 szeptember hó 16-ika. A jelen találmány tárgyát eljárás ké- ^ hengerpárja közé vezetnők, azokat alkal­pezi oly fonalak előállítására, melyek egy ; mas vezetékek segélyével úgy hozhatjuk bélből és egy külső burkolatból állanak, a ! össze a burkolattal, hogy a kezdettől mikor is a bél egy vagy több gyapotból, i fogva ezzel egyidejűleg sodortassanak, kenderből, lenből, gyapjúból, selyemből | A burkolat rostjai ily módon a bél rost­vagy más textilanyagból vagy ezek keve- : jaival egyidejűleg sodortatván, a belet kö­rékéből készült fonalakból képeztetik, míg rülfonják és ennek egész fölüle tét bebur­az ezen belet körülvevő burkolat gyapot- \ kolják, oly módon, hogy az előállított fő­ből, gyapjúból, úgynevezett schappeselyem- j nal azon látszatot kelti, mintha a fonal bői vagy más textilanyagból vagy ezek ke- J egészben a sodrógépben földolgozott anyag­verékéből készült festett vagy nem festett j ból, azaz a burkolat anyagából volna ké­rostokból vagy fonalakból áll; ezen fona- i szítve; más szavakkal, ha burkolat gyanánt lak előállítására szolgáló anyagok igen j gyapjú, len, vagy selyem alkalmaztatott, sokféleképen kombinálhatók a szerint, a j akkor a kész fonal gyapjú-, len- vagy se­mint ezt alkalmaztatása megköveteli. j lyemfonal látszatát kelti, mindazonáltal a Az eljárás abban áll, hogy a burkolatot : jelen találmány tárgyát képező eljárás sze­képező anyagot a sodró gépben akként ve- j rint előállított fonal különbözik a közön­zetjük, mintha közönséges fonalak előállí- ; séges fonalaktól, illetőleg ezekkel szem­tásáról volna szó, míg a belet képező fo- j ben azon előnnyel bír, hogy szilárdsága és nalat, illetőleg fonalakat a gépnek utolsó ruganyossága nagyobb, a mi a bezárt bél­nyújtó hengerpárja vagy más alkalmasnak l nek tulajdonítandó; ezenkívül a jelen el­látszó hengerpárja közé vezetjük, a mikor | járással igen vékony fonalakat igen olcsón is a műveletnek utolsó fázisa, például a , állíthatunk elő. így például az eddigi szo­sodi"ás és az orsókra való fölgöngyölítés a ; kásos eljárásokkal előállított, legvéko­szokásos módon foganatosíttatik, úgy hogy j nyabb, festett gyapjúfonal kg.-ként 56,000 a burkolatnak rostjai és a bél rostjai egy- , métert ér el, míg a jelen eljárás szerint idejűleg sodortatnak. j gyapjúval beburkolt ugyanoly számú fonal A helyett, hogy a belet alkotó fonalat j kg.-ként 130,000, sőt 150,000 métert ér el vagy fonalakat a gépnek utolsó nyújtó és ezenfölül sokkal erősebb és tartósabb,

Next

/
Thumbnails
Contents