29684. lajstromszámú szabadalom • Rövid nadrágtartó

Megjelent 1904. évi márczius hó 459-én. MAGY. SZABADALMI KIR. H I VATAL SZABADALMI LEI RAS 29684. szám. I/i. OSZTÁLY. Rövid nadrágtartó. CZIPOTT GÉZA BANKTISZTVISELŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 augusztus hó 19-ike. Jelen találmány tárgya egy új rövid férfi­nadrágtartó, melyet az 1. ábra természetes nagyságban mutat. Áll: egy karikából (A), két (e karikán átfűzött) bőrszalagból (B és BJ és az ezeket összekötő 2 keskeny gummi­szalagból (C és CJ. A (B és BJ bőrszala­gok (D és DJ illetve (Da és D8 )-náli meg­szakításai ugyanolyan szélességű összevar­rott gummiszalagokkal pótoltatnak, míg a bőrszalagok végei (E Ex E2 és Es )-nál gomblyuk-bevágásokkal láttatnak el. Alakja egy nagy X-hez hasonlít. Ennek az új ruházati czikknek az az egyik czélja, hogy a nadrág oldalára alkalmaztas­sák úgy, hogy ezáltal a nadrág szélét a csípőnél a testhez simítsa (1. 2. ábrát); a másik s főezélja pedig természetesen az, hogy magát a nadrágot az ember testén föntartsa. Használata azonban zubbony- vagy mel­lényviselést igényel, mert a mellényre, zub­bonyra belülről 2 gombot (2. ábra a és aj kell felerősíteni. Ezekbe akasztjuk ugyanis (a mellény alatt!) a találmány fölső szárait az 1. ábra (E és EJ gomblyukaiknál fogva, míg a készítmény alsó szárai már a nadrág szélére, az oldalvarrás mellé felvarrott 2 új gombba (2. ábra b és bj gomboltatnak be. A nadrág tehát tulajdonképen a mellényre lesz a találmány segélyével fölfüggesztve és terhe a vállon kerül egyenletes megosz­lásra. Ugyanily másik készítményt alkalma­zunk az említett módon a ruha másik felére is. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Rövid nadrágtartó, jellemezve azáltal, hogy nagy X-hez hasonló alakú és így alól két szára van, melyek a nadrághoz való erősítésre szolgálnak, fölül pedig szintén két szára van, mely a mellény­hez (vagy zubbonyhoz) való erősítésre szolgál. 2. Mellényen (zubbonyon) függő rövid nad­rágtartó jellemezve: 2 drb bőr- és gummirészes szalagnak (B és BJ egy összefogó alkatrészen (A) való átfűzése és szára; k összekötése (C és CJ által, oly czélra, hogy a fölső szárak végei a mellény belsejébe (a, aj míg az alsó szárak a nadrág szélére, a csipő táján, gomboltassanak föl (b, bj. (1 rajzlap melléklettel.) i * ' AKAAöA- NYOMOÁJA JUOAPfcöTÉ*

Next

/
Thumbnails
Contents