29660. lajstromszámú szabadalom • Mag aczélból vagy folytvasból való hengereknek öntöttvas tömbformákban való öntéséhez

Megjelent 1904. évi márczins lió 16-án. MAGY. ^Ajs KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 29660. szám. XII/©- OSZTÁLY. Mag aczélból vagy folytvasból való hengereknek öntöttvas tömbformákban való öntéséhez. PRESS- UND WALZWERK AKTIENGESELLSCHAFT CZÉG DÜSSELDORF-REISHOLZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 augusztus hó 4-ike. Jelen találmány olyan magra vonatko­zik, melynek segítségével üreges aczél vagy folytvashengerek öntöttvasból való tömb­formákban önthetők a nélkül, hogy még aránylag nagy hossznál is az öntött hen­gerek a kihűlésnél összehúzódás folytán megrepednének. A mag oly anyaghengerből áll, melynek falvastagsága úgy van meg­választva, hogy az üreges henger összehú­zódását követheti. A mellékelt rajzban oly berendezés van föltüntetve, mellyel az üreges test az ezen találmány szerinti mag segítségével önt­hető. Az (f) anyaghengernek (melyet tűzálló anyagok keverékéből gyömöszölés útján ál­lítunk elő) az által adjuk meg az öntéshez szükséges állandóságot, hogy azt az (s) anyaggal, például száraz homokkal, töltjük ki, mely az öntött fém megmerevedése után gyorsan eltávolítható. Az öntés után a behelyezett (a) rúdra való ütés útján az alsó (b) lapot összezúzzuk, úgy hogy a ho­mok a (d) tartólemez (c) lyukán keresz­tül kifolyik. Ha az anyaghenger ily módon kiürült, összehúzódhatik és az öntvény ösz­szehúzódásának engedhet. Ezután az (e) csövön át még levegőt fújhatunk az (f) anyaghengeren keresztül, hogy ennek be­lülről való hűtését idézzük elő. Ez által az üreges hengereknek tömbformákban való öntésénél mutatkozó azon hátrányt szüntet­jük meg, hogy az üreges test külső köpe­nye az öntés után a tömbforma (g) falain gyorsabban hűl le, mint az (f) anyaghen­gerrel érintkező belső oldal. Ez által az öntött henger megrepedését megakadályoz­zuk. A levegő keresztülfúvása a hengernek csak bizonyos falvastagságainál szükséges, minthogy a legtöbb előforduló méretnél, már a természetes léghuzam is elegendő. SZABADALMI IGÉNY. Aczélból vagy folytvasból való üreges hen­gereknek öntöttvas tömbformákban való öntéséhez szolgáló mag, jellemezve egy vékonyfalú anyaghenger által, mely az olvasztott öntvényfém nyomása ellen szükséges szilárdságát valamely anyag­gal, például száraz homokkal való kitöl­tés által kapja meg, mely az öntvény megmerevedése után gyorsan eltávolít­ható, hogy az anyaghenger az összehú­zódás megindulásánál engedhessen. PAL-A8 RÉSZVÉNY TAflőASÁO NYOMDÁJA dUOAPCST*. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents