29643. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szálas terméknek faháncsból való előállítására

Megjelent Jí)04. évi márczius hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 29643. szám. XX/e. OSZTÁLY. Eljárás szálas terméknek faháncsból való előállítására. BOSCH JÁNOS TANÍTÓ TEMES-GYARMATÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 22-ike. A találmány tárgya oly eljárás, melynek segélyével faháncsból rendkívül finom szá­las termék állítható elő, eltérőleg az ed­digelé ismeretes és meglehetős durva efféle termékektől. Az eljárás maga a következő: a fahán­csot a fáról lefejtve, körülbelül 36 órán át vízben áztatjuk vagy e helyett körülbe­lül 2—4 órán át 100° C. körüli vízben főz­zük, s ezután hengerléssel, kalapálással vagy más mechanikai úton különválasztjuk a faháncsrostokat és az azokat összetartó anyagokat, mire az így előkészített íahán­csot gerebenezésnek vetjük aló, miáltal egy­részt az összetartó anyagokat, másrészt pedig a rövidebb rostszálakat eltávolítjuk, ezután fűrészporba rakva, újabb hengerlés­nek vetjük alá, hogy ez által az eddigi el­járásnál esetleg benmaradt összetartó anya­gokat végleg eltávolítva, a faháncs rost­jaiból álló, teljesen tiszta, kész szálas terméket kapjunk. Az ilyen fajta ter­mék előállítására a hársfa mutatkozik leg­alkalmasabbnak. A fönt vázolt eljárás mel­lett kapott szálas termék nagy hosszakban állítható elő és igen alkalmas ecsetek, me­szelők és kefék előállítására, a mennyiben a lúgok (például marónátron) és a külön­böző páczok, melyeket a mázolok használ­nak, nem támadják meg, szintúgy a mész­ben is változatlanul marad és sem törékeny nem lesz, sem szét nem foszlik. Az ilyen szálas termékből készített e fajta eszkö­zök rendkívül lágyak és sokkal több fo­lyadékot vesznek föl, mint a sörtékből ké­szítettek és lágyságuknál fogva nemfecs­kendeződik annyira szét az anyag, mint a sokkal merevebb sörtéből készült eszközök használata esetén. Lehet sörtéből és ilyen szálas termékből álló, kombinált ecsetet is készíteni, ha tudniillik a tisztán ilyen szá­las termékből készült ecset valamely czélra túlságos lágy volna, akkor az ecset belső részét ilyen szálas termékből, külső részét pedig sörtékből készítjük. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás szálas terméknek faháncsból való előállítására, jellemezve az által, hogy a faháncsot a fáról lefejtve, körülbe­lül 36 órán át vízben áztatjuk, vagy pedig körülbelül 2—4 órán át 100° C. körüli vízben főzzük s azután henger­léssel, kalapálással vagy más mechanikai

Next

/
Thumbnails
Contents