29610. lajstromszámú szabadalom • Elektromos blokkberendezés az induktor hajtóművével létesített függőséggel és a blokkozó ármakör előzetes megvizsgálására

Megjelent 1904. évi márczius hó 8-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI|||jg IIIVATAL SZABADA LMI LEÍRÁS 29610. szám. V/a/2. OSZTÁLY. Elektromos blokk berendezés az induktor hajtóművével létesített függó'séggel és a blokkozóáramkör előzetes megvizsgálásával. ELEKTRICITÁTS-ACTIENGESELLSCHAFT, VORMALS KOLBEN & C° CZÉG PRAG-VYSOCANBAN ÉS PBOCHASKA FRIGYES FŐMÉRNÖK PRÁGÁBAN. A szabadalom bejentésének napja 1902 május hó 9-ike. A találmány tárgyát képező elektromos blokkberendezés lényegében véve az (R) megakasztórúdból (6—12. ábra), az ezt el­reteszelő (S) kilincsből, egy elektromágneses (0) oszczillátor (1., 4. és 6. ábra) által mű­ködtetett kilincsműből (Z fogasivből) és (D) nyomórúd útján a blokkberendezés működte­(ésére szolgáló (T) nyomóbillentyűből áll (6. ábra). Az (0) oszczillátor, melyet más, nemcsak a blokkberendezés czéljaira szolgáló mozgá­soknak vagy jelzéseknek átvitelére is lehet használni, az eddig ismert ily szerkezetek­től annyiban tér el, • hogy azt nem egy állandó mágnes (polározott fegyverzet), hanem egy elektromágnes képezi, melynek helytálló tekercselései vannak és mely az oszczilláló vagy váltakozó mező létesítésére szolgál, míg a «mozdulatlan» vagy állandó mező létesítésére egyenárammal táplált elek­tromágnesek vagy állandó mágnesek szol­gálhatnak. Gondoskodtunk arról, hogy az erővonalaknak két (01 és 02) sarokvas (3. ábra) alkalmazása következtében csak kes­keny légtéren kelljen áthatolniok, tehát a lengőtömeg és az ezt mozgató erő között ; kedvezőbb viszony létesüljön, mint az ismert í oszczillátoroknál, melyek lengő részét a | tekercselésen átfolyó áram nem gerjeszti | közvetlenül. Az 1. ábrán az egész elrendezés alapelve látható. (0) az (03) csap körül lengő vas­| tömeg, az (0) csapot körülvevő (W) merte­tekben keringő váltakozó áram a (Hl) vál­takozó mezőt létesíti, mely mező az osz­czillátort a (H2 H3) állandó mezőkkel együtt működve a váltakozó árammal szinkrón len­gésnek indítja. A föntebb jelzett elven ala­puló oszczillátor egy különös szerkezeti alakja a 2. ábrán keresztmetszetben, a 3. ábrán pedig hosszmetszetben látható. Ennél a kiviteli alaknál a fix (W) cséve az osz­czillátor hengeres (0) részét körül veszi, az oszczillátor hengeres részének két végén alkalmazott két (01, 02) sarokvas pedig két fix (N S) állandómágnes két-két sarka kö­zött leng és az oszczillátor nyugalmi hely­zeténél az egyik vagy másik elektromágnes erővonalait teljesen vasban zárja. A (W) elektromágnes erővonalai akkor is vasban záródnak, mikor az előbb említett (01 és 02) sarokvasak közül az egyiket^ .... . _ V

Next

/
Thumbnails
Contents