29606. lajstromszámú szabadalom • Gázlámpa

Megjelent 1904. évi márczius lió 8-án MAGY. KIR. M^M SZABADALMI fMÉ HI VATAL SZABADALMI LEIRAS 29606. szám. Il/(i. OSZTÁLY. Gázlámpa. BRABSON TOM GYÁBOS NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 1-je. Az ismeretes módon szerkesztett csopor­tos gázlámpáknál nem szép és igen bonyo­lult elrendezéseket alkalmaznak oly czélból, hogy a lámpa által felhevített meleg leve­gőt elvezessék, a rovarok berepülését és a levegőnek a golyó felső részén át való be­íúvását megakadályozzák. Jelen találmány tárgya olyan újítások gázizzófénylámpákon, mely újítások folytán az egész lámpa szerkezete igen egyszerű és olcsó lesz, mimellett jobb huzatot és fehérebb fényt biztosítunk, mint a minőt az eddig ismeretes ilyfajtáj.ú lámpaszerke­zetek szolgáltatnak. Ezen kívül a lámpa az ellenhuzammal szemben megvan védve, to­vábbá az ellen is, hogy rovarok juthassa- i nak belé, anélkül azonban, hogy a forró égési gázok kilépése lényegesen akadályozva lenne. A lámpa emellett szép és tetszetős alakkal bír anélkül, hogy világító képessége csökkenne. Azonkívül jelen találmány tárgya több égővel ellátott lámpák szabályozó szelepén foganatosított újításokra is vonatkozik, mi­mellett egyetlen csap segélyével tetszőle­ges számú égőt zárhatunk el. A mellékelt rajz 1. ábrája a teljes lámpa oldalnézetét tünteti fel. A 2. ábra a lámpa hosszmetszete. A 3. ábra az égő és szabályozó szelep hossz­| metszete. Jelen találmány szerint az ismeretes (A) golyó fölött az egyszerű hengeralakú (B) ernyőt rendezzük el, melynek átmérője elő­nyösen a golyó felső nyílásának átmérőjé­vel legalább egyenlő és belső ellenállást nem okoz, úgy hogy a forró levegőoszlop közvetlenül és szabadon emelkedhetik föl­felé. A (B) henger előnyösen lyukazott, oly czélból, hogy a kiillevegő közvetlenül a forró légoszlophoz juthasson, mimellett a fölfelé emelkedő levegőoszlopot fokozatosan lehűtheti és a gázban tartalmazott szén el­égéséhez oxigént szolgáltat, mely elégés még i a lámpa fölött bizonyos távolságban is végbemegy. Ennek következtében a lámpa füstképző­dés csökkentetik. A (C) ernyő a (B) henger felett bizonyos távolságban van elrendezve, mely tá< olság épen elegendő arra, hogy a hengeren belül fölfelé emelkedő forró levegő­oszlop akadálytalan kilépése biztosítva legyen és ezen ernyő nemcsak arra szolgál, hogy a mennyezetnek a fölfelé emelkedő, csekély füsttartalmú levegőoszlop következ­tében való színezését megakadályozza, ha­nem arra is, hogy az égőnek összes fölfelé vetett fényét lefelé reflektálja. A (D) fővezetek lefelé van irányítva és

Next

/
Thumbnails
Contents