29562. lajstromszámú szabadalom • Talpfametsző gép

Megjelent 1904. évi márczius hó 5-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEI RAS 295(32. szám. VIII/c. OSZTÁLY­Talpfametsző gép. hege konstantin sándor gyáros salemben. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 12-ike. A találmány tárgyát képező gépnél a szerszámot egy csoport forgó kés alkotja, melyek az ugyancsak forgó farönköt oly módon munkálják meg, hogy az talpfává alakuljon át. A talpfa keresztmetszetét egy sablon határozza meg. A találmány tár­gyát a gépállvány kiképezése, a farönk és a kész talpfa kezeléséra szolgáló berende­zések, a forgács elvezetésére szolgáló szer­kezet és egy mechanikus úton mozgatott nyeregszög képezi. A csatolt rajzokon a találmány tárgyá­nak egy kiviteli alakja látható, melynek egyes részei azonban a találmány lényegé­nek érintése nélkül bizonyos módosításokat szenvedhetnek. Eme rajzokon az 1. ábra a gép fölülnézete a födél eltá­volítása után, a 2. ábra a födéllel lefödött gép oldalné­zete, a 3. és 4. ábra amaz ütköző gyűrűk féke­zésére szolgáló berendezés részletrajza, me­lyekre a sablon hat; az 5. ábra ama berendezés részletrajza, mely a farönköket a kellő helyzetben állítja be, úgy hogy ezeket a nyeregszög és az orsó­szög közé be lehet fogni; a 6. és 7. ábra a nyereg- és orsószög, va­lamint bizonyos mellékszerkezetek részlet­rajza; a 8., 9. és 10. ábra az orsószög felé eső gépvég fölül-, homlok- és oldalnézete; a 11. ábra az orsószögszán és az evvel kap­csolt részek fölülnézete; a 12. ábra az ehhez tartozó oldalnézet; a 13. ábra metszet a 12. ábra 13—13 vo­nala szerint; a 14. ábra két különböző állásban semati­kusan a rönk és a sablon, valamint az ev­vel együtt működő ütközőkorong viszony­lagos mozgását ábrázolja. A gép faállványát az egymástól kellő távolságban lévő (1) orsószögkeret és (2) nyeregszögkeret, az ezek megerősítésére szolgáló (3) és (4) keresztgerenda, vala­mint a keresztgerendákat alátámasztó (5) állvány képezi. Az orsószög-és nyeregszög­keretnek a (6), illetve (7) orsószög-, illetve nyeregszögszán vezetésére szolgáló veze­tékei vannak, úgy hogy ezek a szánok víz­szintes irányban előre és hátra mozoghat­nak. A vezetékeket a rajz szerint (8 és 9) lemezek és (10 és 11) rudak képezik, me­lyek a keretek belső oldalán vannak el­rendezve és a súrlódást csökkentő (12) görgőkkel vannak fölszerelve. A nyereg­szög és az orsószög kerete, szánja, illetve

Next

/
Thumbnails
Contents