29547. lajstromszámú szabadalom • Kézi gépolló

Megjelent 11)04. ovi máicziu 11<> o-íin. MA(r\ szabadalm SZABADALMI LEÍRÁS 29547. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Kézi gépolló. empire hand shearing machine limited czég westminsterben. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 25-ike. Jeleii találmány tárgyát gépolló képezi, mely az eddigi kézi gépollóktól abban kiilöm­bözik, hogy míg az eddigi ily ollók működ­tetésére kis mótor segélyével vagy másként forgatott transmissiotengelyt alkalmaztak, addig a jelen találmány tárgyát képező olló ily kényelmetlen erőforrásokat nélkülöz­hetővé és az ollót önmagában teljessé és működésében függetlenné teszi. Ezen czélból az ily ollókat saját mecha­nikus motorral látjuk el, melyet magának az ollónak előremozgatása által hozunk ha­tásos állapotba. A hajtószerkezet, mely az olló fogantyújában van elrendezve, azáltal hozatik működésbe, hogy nyírás közben egy zsinegre vagy hasonló közegre huzó hatást gyakorolunk, mely zsinegnek egyik, belső vége eközben váltakozva le- és fölgöngyöl­tetik egy dobra, míg annak másik külső vége hurok, gyűrű vagy hasonló rendel­tetésű elem segélyével egy helytálló tárgyba van akasztva. Ha a zsinegre ható buzgó erő megszűnik, a zsineg egy rugó hatása következtében föl­göngyöltetik, mely rúgó nyirás közben föl­tekeredik. Midőn tehát a munkás az ollót előre moz­gatja, az ollónak vágó része gyors egymás­utánban ide-odajáró mozgásba hozatik, míg midőn az ollót visszamozgatjuk, a meglazí­tott zsineg automatikusan fölgöngyöltetik, úgy hogy az olló a következő előremenesz­tésnél újból nyírhat. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya eg}' juhnyíró olló gyanánt fogana­tosított példában van föltüntetve. Az 1. ábra az ollónak részben metszetét lát­tatja. A 2. ábra metszet az 1. ábrának 2—2 vonala szerint. A 3. ábra metszet az 1. ábrának 3—3 vonala szerint. A fogantyú gyanánt szolgáló (A) szek­rényben az (a) csap van elrendezve, melyen a (B) fogaskerék lazán foroghat, mely a (c) csapon forgatható (C) fogaskerékkel kap­csolódik ; ez utóbbival a (D) kúposkerék kapcsolódik, mely az (e) hossztengelyre ékelt (E) kúposkerékkel kapcsolódik. Az (e) hossztengely a mozgást a később leírandó módon az ollónak (I) vágó részére viszi át; magától értetődik azonban, hogy a hajtó­szerkezet mozgásának az olló vágó részére való átvitelére szolgáló ezen áttételt más­ként is rendezhetjük el, anélkül, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents