29511. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sürgönyök továbbítására

Megjelent 1904. évi február hó 25-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 29511. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Berendezés sürgönyök továbbítására. FALCONE AGAZIO ALTISZT FLORENCBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 19-ike. A jelen találmány tárgya egy elektromos berendezés sürgönyök továbbítására, mely­nél a küldő állomáson a jeleket vagy köz­leményeket indukált váltakozó áramok to­vábbítják és pedig az egyik irányú áramot egy Siemens vagy hasonló tipusu fegyver­zetnek mágneses mezőben való egyik irány­ban való elfordulása és az ellenkező irányú áramot annak másik irányú elfordulása ger­jeszti. A berendezés jelvevő készüléke az isme­retes rendszerek bármelyikéhez tartozhatik, azonban elektromágneses része úgy van berendezve, hogy a sürgönyjeleket író tűt vagy típust hordó oszczilláló tagja műkö­dési helyzetbe jő, valahányszor a jeladó billentyűjét lenyomjuk és mindaddig ezen helyzetben marad, míg csak a billentyű fölszabadul, mire ismét eredeti helyzetét foglalja el. A berendezéssel közvetített jelzés tartama tehát, nevezetesen azon idő­tartam, mely alatt a jelvevő tűje a jelek regisztrálására szolgáló szalaggal érintke­zésben marad, ily módon az áramtól teljesen függetlenül hosszabb vagy rövidebb perió­dusokra osztható, aszerint, amint a föladó készülék kezelője ezt óhajtja. A mellékelt rajzon az 1. ábra a találmánybeli berendezéshez tartozó jeladó készülék oldalnézete, illetőleg részben metszete, míg a 2. ábra e készülék elölnézete, illetőleg metszete; a 3. és 4. ábra a fölvevő készülék elektro­mágneses részének oldalnézete, illetőleg részben metszete és alulnézete. A berendezéshez tartozó föladó készülék tulajdonképen egy elektromágneses gép, mely két vagy több permanens (A, A) mág­nesből áll; ezeket egymással pólusaikon a megfelelő (a) pólustestek kötik össze, melyek között az említett Siemens tipusu (B) fegyverzet van elhelyezve. Ezt a fegy­verzetet igen vékony izolált rézdrót-tekercs alkotja, melyek végei a forgó (b) orsóra vannak szerelve, mely utóbbi két, egymástól ebonit-, vagy más alkalmas anyagból való izolálással szétválasztott részből áll. E fegy­verzettel a fogazott vagy más (bl) hajtómű által a Morze- vagy egyéb rendszerű (C) billentyű van összeköttetésben, melynek segélyével a fegyverzetet csekély mérték­ben az egyik irányba elforgatjuk, ha a billen­tyűt lenyomjuk, míg a billentyű lebocsátása alkalmával a fegyverzet az ellenkező irányba fog elfordulni. A (C) billentyű s fából vagy más alkalmas anyagból való (D) alap­lap megfelelő állványában (c) csap körül

Next

/
Thumbnails
Contents