29484. lajstromszámú szabadalom • Nyüstmozgató berendezés

Megjelent 19<)4. évi február hó 24-én. MAGY szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI LEI RAS 29484. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Nyüstmozgató berendezés. sghmitz emil mérnök bochumban és kahb emil szövő­gyár tulajdonos aachenben. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 26-ika. Jelen találmány tárgya nyüstmozgató berendezés, mely egyszerű szerkezete foly­tán igen magas számú beöltést tesz lehetővé. A mellékelt rajzlapon a találmány tárgyá­nak egy kiviteli alakja szemlélhető, hol az 1. ábra egy ütközőkampónak vagy ken­gyelnek és a nyüsttel való kapcsolatnak oldalnézete, a 2. ábra szintén oldalnézetben az ütköző­kengyelnek különböző végállásait tünteti föl, a 3. ábra az ütközőkengyelnek működteté­sére szolgáló szerkezetnek, valamint azon mechanizmusnak oldalnézete, mely a nyiist­emeltyűk karjait a löketek megtörténte után a középállásba visszavezeti, a 4. ábra a nyüstmozgató berendezésnek függélyes keresztmetszete, a főhajtótengely és tartozékainak föltüntetése végett, végül az 5. és 6. ábrák a hajtószerkezet egy rész­letének előlnézetét és oldalnézetét mutat­ják be. Az (1) tengelyre, mely két végénél alkal­mas szánakba ágyazva, a nyüstmozgató berendezés oldalfalainak vízszintes (2) hasí­tékaiban előre-hátra mozgatható, közvetet­lenül egymás mellett az egyszerű vagy kettős (3) ütközőkampók vagy kengyelek vannak a nyüstök számának megfelelő meny­nyiségben (egész 40-ig) lengethetőleg sze­relve. E (3) kengyelek tökéletesen olyan szélesek mint a nagyobb átmérővel bíró (4), vagy a kisebb átmérővel készített (5) görgők, melyek ismeretes módon a (6) kártyahasá­bon sorakoznak egymás mellé és a szövendő mintáknak megfelelően vannak egy-egy lán­czon elrendezve és a (6) kártyahasáb körül egy-egy kártyalemeznek megfelelően elfor­gattatván, a szádképzést a nyüstök emelése vagy sülyesztése által, itínden bevetés al­kalmával a szövendő mintának megfelelően eszközlik. Az (1) tengellyel átellenben, a nyüst­mozgató berendezés oldalfalaiban szilárdan megerősítve, a (7) tengely foglal helyet, melyen a (3) kengyelek számának megfe­lelő mennyiségben a háromkarú (8) emel­tyűk sorakoznak lazán elforgathatóan, mely emeltyűknek (8c) karjához azon zsinórok csatlakoznak, melyek a megfelelő (9) nyüs­töt emelik, illetőleg sülyesztik. A (3) ken­gyelek közvetetlenül a (4) vagy (5) gör­gőkre támaszkodnak és midőn a (6) kártya­hasáb forgattatik, a (4) csigák által emeltetnek, míg az (5) görgőkre való támaszkodásnál sülyesztetnek. A fölemelés alkalmával a

Next

/
Thumbnails
Contents