29451. lajstromszámú szabadalom • Javítások varrógépekhez való forgó fonaladagolókon

Megjelent 1904. évi február lió 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 29451. szám. I/g. OSZTÁLY­Javítások varrógépekhez való forgó fonaladogatókon THE SINGEB MANUFACTUR1NG C° GYÁRI CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 15-ike. A jelen találmány olyan szerkezetű varró­gépekhez való forgó fonaladogatókra vo­natkozik, a melyeknél a fonal, meglazítása és az öltés meghúzása czéljából a fonal egy forgó adogatókaron vezettetik. A jelen találmánynál a forgó adogatókart egy védő burok veszi körül, mely a varrógép elejé­hez vagy homloklapjához van erősítve és az adogatókar külső végét beborítja, úgy hogy a fonal arról le nem csúszhatik és egyszersmind a varrógépet kezelő egyén keze a forgó adogatókar által való megsé­rüléstől védve van. A jelen találmánynál ezenkívül a forgó adogatókar, belső részén egy kis kiszökellő csúccsal bír, melynek czélja, hogy a fonal lazulásánál a fonalat mindaddig vissza­tartsa, míg a tű lefelé mozog. A jelen találmány tárgya továbbá egy javított helytálló fonalvédő készülékkel is el van látva, a mely a fonal rendes pályá­ján kívül esik és a forgó adogató kar moz­gási pályájának a vetélő felé vagy a fonal lazulási oldala felé eső oldalán van elhe­lyezve olykép, hogy a fonal ezen készülék­kel csak akkor jöhet érintkezésbe, mikor már elszakadt. Ezen készülék tehát az el­szakadt fonal végét, a nélkül, hogy az összegabalyodhatnék, fölfogja, a fonalat maga körül csavarja és így a forgó adogató­kartól eltávolítja. A mellékelt rajz I., 2. és 3. ábrája egy varrógép homloknézetét ábrázolja és a talál­mány tárgyának egyes alkatrészeit külön­böző pozicziókban tünteti föl. A 4. ábra oldalnézet a helytálló védő­burok metszetével. Az 5. ábra részletrajz, mely a fonalnak elszakadás esetén való eltávolítására szol­gátó készüléket, valamint a forgó adogató­kar pályáját körülvevő helytálló gyűrű vagy védőburok egy részét ábrázolja. Az ábrákon (12) egy rendes szerkezetű varrógépnek a homloklap tartására szolgáló mellső függélyes részét jelöli, (13) az em­lített részhez erősített homloklap. Az ado­gatókor (14) tengelye a (13) homloklapba van megfelelően ágyazva és hajtását a (10) tű mozgását előidéző főtengelytől valamely alkalmas módon nyeri. A (14) tengellyel együtt forog a vele összefüggésben lévő (1) tárcsa és a (15) adogató kar, mely ezen tárcsából kinyúlik. Az adogatókar belső része és a tárcsa között egy (2) párkány van elrendezve, a melyen a tűfonal hurok­jának egyik ága nyugszik a fonal-lazulási fázis egy része alatt. A (15) adogatókar czélszerűen két külön lapból áli, a mely

Next

/
Thumbnails
Contents