29381. lajstromszámú szabadalom • Egyenestartó beállítható bordapelottával

Megjelent 1904. évi február lió 8-án. KIR [I! VATAL MAGY. SZABADALM SZABADALMI LEIRAS 29381. szám. VII/©. OSZTÁLY. Egyenestartó beállítható borda-pelottával. HAAS FERENCZ KÖTSZERÉSZ PRÁGÁBAN. A szabadalom bejentésének napja 1903 juniua hó 9-ike. Jelen találmány tárgyát beállítható borda­pelottával bíró egyenestartó képezi, a mely a mellékelt rajz 1. ábrájában hátsó nézetben, 2. ábrájában pedig elölnézetben van föltűn­te tve. Az egyenestartó alsó részét (a) medenczöv képezi, a mely czélszerűen aczélból készül és a test boncztani alkotásához alkalmaz­kodva, azt körülfogja. Ezen öv összekap­csolása a mellső oldalon történik, a mely czélra az öv egyik végéhez (b) pálcza van erősítve, a mely az öv másik végén alkal­mazott vezetékbe beakasztható. Ugyanezen czélra szolgál az öv egyik végére erősített (c) szíj is, a melyet a másik végén levő (cl) gombra rá lehet gombolni, (a) övhöz két, a karok alá nyúló (e) és (f) oldaltámasz és egy (g) háttámasz van szilárdan kapcsolva, (e) és (f) oldaltámaszokhoz (k) csavar segé­lyével (i) és (j) villaaalakú lapos kartáma­szok vannak eltolhatóan erősítve, a melyek hátsó része vízszintesen, mellső részepedig emelkedő ívben van vezetve, (g) háttámasz (1, m, n) és (o) pelották vannak erősítve, a melyek közül (1) és (m) a jobb és bal vál­lapoczka, (n) a csipőcsont. (o) a bordák czél­jára szolgál. A pelották vízszintes irányban (x) vezetékekben az (y) csavarok, függélyes irányban pedig a (g) háttámaszon a (z) csa­varok segélyével állíthatók be. A pelották segélyével a törzs kigörbült helyeit lehet helyreigazítani, az (e) és (f) oldaltámaszok pedig a gerinczoszlopot tart­ják a kellő helyzetben, a mely czélból a hozzájuk erősített (i) és (j) kartámaszok út­ján a karokat is körülfogják. A találmány lényegének jellemzésére az (o) borda-pelotta alkalmazása szolgál, a mely szükség esetén a törzs más helyén is elren­dezhető. Ilyen borda-pelották egyenestartók­nál még eddig nem voltak alkalmazva, holott ezeknek a lapoczka alatt és a derék tájé­kán levő kigörbiilt bordáknál igen nagy fontossága van, mert ezek és az(m, l)váll­pelották együttes alkalmazásával a kívánt nyomást alkalmas módon ki lehet fejteni arra a czélra, hogy a bordák kigörbülései eltűnjenek; azonkívül ezen együttes alkal­mazási mód megakadályozta a törzs minden további elgörbülését és eltolódását. (1) és (m) pelották (i) és (j) támaszokkal a (p q) és (ol) gombokra rágoinbolhatók és egymást keresztező (p) szíjak segélyével vannak összekötve és azonkívül az (e f) oldaltámaszok alatt vezetett (rl) gombokra rágombolható (r) szíjakkal megerősítve, (i) és

Next

/
Thumbnails
Contents