29334. lajstromszámú szabadalom • Önműködő elektromos megállító szerkezet mechanikus sodronyszövő gépekhez

Megjelent 1904. évi február h<> 8-án. MAGY SZABADALMI KIR. VATAL SZABADALMI LEÍR A S 29834. szám. XVIM. OSZTÁLY. Önműködő elektromos megállító szerkezet mechanikus sodronyszövő gépekhez. SEEFELDEB JÁNOS SODRONYSZÖVŐ ÉS KOLLERICH PÁL ÉS FIAI GYÁRI CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 24 ike. A jelen találmány tárgyát a mechanikus sodronyszövő gépek oly irányú tökéletes­bítése képezi, melynél fogva lehetővé vá­lik, hogy üzemzavar esetén, például szálsza­kadásnál, vagy ha a vetülékszálat hordó hajó benmaradna a szádban stb., a gép pil­lanat alatt megálljon. Ez által a mechani­kus sodronyszövő gépek teljes önműködése van elérve, úgy hogy a munkásra csupán fölügyelet és az esetleges üzemzavarok helyreállítása czéljából van szükség; tehát egy munkás egyidejűleg több gépet kiszol­gálhat, mert folytonos fölügyeletet a gép járása nem igényel. A találmány tárgyát képező önműködő elektromos kikapcsoló szerkezet magának a készülő sodronyszövetnek, illetőleg a gé­pen kifeszített sodronyszálaknak az elek­tromosságot vezető képességére van ala­pítva és lényegében abból áll, hogy a gép­nek a szövettel, illetőleg a szálakkal foly­tonos érintkezésben álló alkatrészei állan­dóan valamely elektromos áramforrással vannak kapcsolatban, mely áramforrás áram­köre szálszakadás, vagy egyéb üzemzavar esetén önműködően megszakad és ez által egy mechanikus kikapcsoló készüléket hoz működésbe, mely a gépet azonnal megál­lítja. Az elektromos kapcsolat e mellett olyan, hogy hosszszál (lánczszál-) szakadás esetén az elszakadt szál közvetítésével mindenek­előtt egy második áramkör záródik, mely az elsőt önműködően megszakítja és ez ál­tal a mechanikus kikapcsoló szerkezet mű­ködésbe jövését idézi elő, míg keresztszál­(vetülékszál-) szakadás esetén, vagy ha a hajó bennreked a szádban, közvetlenül az első áramkörnek ez által előidézett meg­szakadása folytán következik be a mecha­nikus kikapcsoló szerkezet működésbe jö­vése. A mellékelt rajzon ezen kikapcsoló szer­kezet van bemutatva kapcsolatban egy me­chanikus sodronyszövő gépnek idevonatkozó alkatrészeivel, és pedig: 1. ábra magát az elektromos kapcsolatot sematikusan ábrázolja, míg 2. ábra a mechanikus kikapcsoló szer­kezetet tünteti föl a szövőgéppel kapcso­latban, oldalnézetben, végre 3. ábra ugyanezt a 2. ábra bal oldaláról nézve mutatja. Az elektromos kapcsolat (1. ábra) a kö­vetkező: Az áramforrás pozitív pólusa egy a gép állványának alkalmas helyére szerelt (1) elektromágnes dróttekervényeivel van ősz-

Next

/
Thumbnails
Contents