29327. lajstromszámú szabadalom • Kifogó készülék megvakult lovak számára

Megjelent 1901. évi február hó 8-án. MAGY. K1R. SZABADALMI VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29327. szám. XX,a. OSZTÁLY. Kifogó készülék megvadult lovak számára. FEIG MÁRTON MUNKÁS SZENT-MIHÁLYON. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 23-ika. Jelen találmány tárgya egy kifogó ké­szülék megvadult lovak számára, melynek czélja, hogy a kocsiba fcgott megvadult lovakat egy emeltyű mozgatása által azon­nal kifoghassuk. Mellékelt rajz 1. ábrája ezen kifogó készüléknek felül­nézetét, 2. ábrája ugyanazt nagyobbított lépték­ben, 3. ábrája előlnézetét és részben metsze­tét mutatja. Szerkezete a következő: Az (a) fölhércz fölső lapján fekvő (b) fölhérczrésszel a kocsishoz vezető, és meg­felelően görbített (c) emeltyű van össze­kötve, melynek segélyével (b) fölhérezrész fölemelhető. Ezen fölhérezrész két oldalán (d) csapszögekkel és középen (e) csapszög­gel van ellátva. A középső (e) csapszög (f) kocsirúdon hatol keresztül, a (d) csapszögek pedig a (g) hámfákkal összekötött (h) kengyeleken | megy keresztül, úgy hogy ezen összekötte-I tés folyván a kocsirúd és hámfák (b) föl­hérczrésszel vannak összekötve. Mihelyt (b) fölhérezrész^ (c) emeltyű se­gélyével fölemeljük (d) és (e) csapszögek a kocsirúdból, illetőleg a hámfák (h) ken­gyeleiből kiemeltetnek, úgy hogy ekkor a kocsi állva marad, míg a lovak a szabaddá vált kocsirúddal és hámfákkal együtt el­futhatnak. SZABADALMI IGÉNY. Kifogó készülék megvadult lovak számára, jellemezve az által, hogy a fölhércz egymáson fekvő két különálló (a) és (b) részből van alkotva, melyek közül a ko­csishoz vezető, emeltyű segélyével föl­emelhető fölső (b) rész a hámfákkal való összeköttetésére (d d) csapszögek­kel és a kocsirúddal való összekötteté­sére (e) csapszöggel van ellátva, mi mel­lett ezen fölhérezrésznek fölemelése ál­tal a hámfák és kocsirúd szabaddá vál­nak. (1 rajzlap melléklettel." i .U.AR RtSZVtw NYOVOÁJ* "l.PAPtST eN |

Next

/
Thumbnails
Contents