29320. lajstromszámú szabadalom • Újítások ekéken

Aiégjelent 11)04. évi január hó liO-áu. MAGY. SZABADALM KIR i 11VATAL SZABADALMI LEIRÁS 29820. szám. X/a. OSZTÁLY. Újítások ekéken. PÉLY ISTVÁN GÉPÉSZ ÉS KOVÁCSMESTER VEREBÉLYEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 23 ika. Jelen találmány tárgyát ekéken való újí­tások képezik, melyek az eke könnyebb já­rását czélozzák; továbbá szántás közben a barázda végén nem kell fölborítani az ekét, hanem az egy kéznyomás által, mellyel az eke szarvát könnyen a föld felé nyomjuk, kiemelkedik a földből és ennélfogva rossz helyen is lehet vele szántani; például fák mellett, melyeknek a földszinen elterjedt erős gyökerein az ekeszarv lenyomásakor az eketest átcsúszik és a gyökér meg nem sérül. Az ekeszarv elengedése után az eke megint a földbe hatol. Az eketestet a földből kiemelt állapotá­ban rögzíthetjük, oldalt föl nem billenhet és egyetlen hátulsó kerekén és az eketalyi­gán biztosan szállítható. A mellékelt rajzon 1. ábra az eke oldalnézete, 2. ábra az eketalyiga hátulnézete, 3. ábra az eke fölülnézete, 4. ábra a gerendely rögzítésére szolgáló szerkezet elölnézete, 5. ábra ennek oldalnézete. (9) az eke-gerendely, melyhez a (2) eke­test a (10) csapszöggel forgathatóan van erősítve. A (11) ekeszarvak a (2) eketest­hez vannak erősítve; (5) körhagyórész, mely a (8) állító csavarral ütközik. Ezen csavarral a barázda mélységét lehet sza­bályozni. A (10) csapszög körül forgatható eketest a (9) gerendely hátsó végén lévő lyuka és csapszög fölhasználásával ismert módon rögzíthető. Ha a csapszöget az alsó lyukba helyezzük, az eke a két (17—17) talyigakerék és a (12) kerék által szállít­ható. A (22) gerendely előrész az eketalyi­gára van erősítve. A (24) vonórudat (15) láncz köti össze a gerendellyel. A geren­delyen lévő (14) kereszt, a melyen a lán­czok vannak alkalmazva, a gerendelyen alul van megerősítve, ez az eke könnyebb járá­sára szolgál. A gerendely (22) előrésze a (24) vonórúdhoz egy (23) láncz segélyével van szabályozhatóan rögzítve. Hogy szállí­tás közben a gerendely oldaldőlés ellen biztosíttassék, a (19) keresztvason nyug­szik és a (20) patkóalakú biztosító és a (25—25) csavarrudakkal ellátott (21) szo­rító lemezzel rögzíthető az által, hogy a (20) és (21) részek a (25—25) csavarok és (26—26) csavaranyák segélyével a (19) keresztvashoz szoríthatók. A (19) kereszt-

Next

/
Thumbnails
Contents