29309. lajstromszámú szabadalom • Eljárás víztartalmú kátrány kezelésére

Megjelent lí)04. évi január lió 30-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI jBET HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29809. szám. XI/b. OSZTÁLY. Eljárás víztartalmú kátrány kezelésére. DR SCHOLVIEN LAJOS GYÁROS GRÜNAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 augusztus hó 4-ike. Vízgáznak ásványolajakkal való karburá­lásánál az utóbbiakban tartalmazott köny­nyebb szénhydrogéneket elgőzölögtetik és a gázzal elegyítik, míg a nehezebb szén­hydrogének az ásványolajban jelen levő egyéb anyagokkal együtt a kátrányt szol­gáltatják. Ez a kátrány mindig vizet tar­talmaz, melytől csak igen nehezen szaba­dítható meg, minthogy fajsúlya csaknem egyenlő a víz fajsúlyával. A kátrány ész­szerű földolgozását a víztartalom igen za­varólag befolyásolja. A retortában való desztillálásnál erős és veszedelmes lökést okoz és a retorta hidegebb falain konden­zált víz vissza is folyik és mihelyt a forró olajjal érintkezésbe jut, kellemetlen tüne­ményeket okoz. Ennélfogva a kátrányt eddig csak szurokra dolgozzák föl, a mennyiben azt nyilt edényekben hevítik és az illó ter­mékeket föláldozzák. Jelen találmány tárgya a kátrány úgy illó olajainak, mint a szuroknak kinyerése, a mit az által érünk el, hogy a kátrányt először is vegyi úton a víztől megszabadít­juk, mielőtt azt a retortában desztilláczió­nak vetnők alá. A víz eltávolítása czél­szerűen marómésszel (CaO) vagy égetett gipsszel (CaSOJ történik, mely anyagok tudvalevőleg a vizet mészhydrát Ca(CH)2 , illetőleg kálcziumszulfát CaS04 -)-2H3 0 kép­ződése mellett vegyileg kötik. Az eljárás foganatosítása czéljából a földolgozandó kátrány átlagmintájában a víztartalmat gon­dosan meghatározzuk, ennek alapján a szük­séges mennyiségű marómeszet vagy égetett gipszet kiszámítjuk, ezt a kátránnyal gon­dosan keverjük és utóbbit állni hagyjuk, miáltal a képződött mészhydrát. illetve a víztartalmú kálcziumszulfát leülepszik, mire a kátrányt lehúzzuk és ezt azután retortá­ban frakczionáljuk. Kézenfekvő dolog, hogy ha víztelenítő anyag gyanánt marómeszet használunk, a képződött oltott meszet a hozzátapadó olajos anyagok kinyerése mel­lett alkalmas kemenczében ismét marómészre dolgozhatjuk föl. Jelen találmánynál a műszaki haladás abban fekszik, hogy 1. a víztől megszabadí­tott kátrány a desztillálásnál sokkal fénye­sebb és jobb minőségű szurkot szolgáltat és 2. a kátrány értékes illó részeit is meg­kapjuk, melyek a földolgozás eddigi mód­jánál veszendőbe mentek. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás víztartalmú kátrány kezelésére, jel­lemezve az által, hogy a kátrány vizét vegyi úton, czélszerüen tnarómész vagy

Next

/
Thumbnails
Contents