29307. lajstromszámú szabadalom • Szélmótor

Megjelent l9<)4. évi január lió 30-áu. LI Szélmótor. STIBI JÁNOS FŐ MOLNÁR HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN. A szabadalom bejelentésénok napja 1903 junius hó 21-ike. Jelen találmány tárgyát függélyes ten­gely körül forgó oly szélmótor képezi, melynél a forgási sebesség czentrifugál­regulátor által önműködően szabályoztatik. A mellékelt rajz ily szélmótort ábrázol, és pedig 1. ábrán függélyes nézetben, míg 2. és 3. ábra a szárnyak fölülnézetét mutatja. A 2. ábrán látható, hogy az egyes zsaluk a szél által míkép állíttatnak be. A 3. ábra a zsaluk azon helyzetét tünteti föl, midőn a regulátor az összes zsalúkat kinyitotta. A szélmótor függélyes (a) tengelye tet­szőleges állványszerkezeten foroghatóan van elrendezve; a tengelyre a tetszőleges számú lapátok (b) keretei szilárdan vannak erő­sítve. A kereteken a (d) tolórudakkal (t) karok által összekapcsolt (c) zralúlemezek vannak elrendezve; a tolórudakat a lapát­keretekre szilárdan erősített könyökeme­lők (e) karjai hozzák működésbe; a könyök­emelőknek (f) karjai az (o) rúd által a (g) regulátor függélyes irányban mozogható (h) hüvelyével vannak összekötve. A (g) regulátor a zsalúk tolórúdjaival úgy van kapcsolva, hogy a szélmótorra rendes vi­szonyoknál nem gyakorol befolyást; ha azon­ban a szél nagyobb sebessége folytán a for­dulatszám túlságosan növekszik, akkor a regulátor az (o) húzórudak által az (e f) könyökemelőket erősen elforgatja, úgy hogy (e) kar a (d) rúd belső végén lévő (r) gombba ütközik, miáltal a (d) tolórudakat befelé húzza és az összes zsalúkat nyitja; ennek folytán a szél által érintett működő fölület és ezzel arányosan a mótor sebes­sége csökken. Hasonló az eredmény, ha az (a) tengely által az (i) és (j) kúpkerekek segélyével forgásba hozott (k) munkatengely ellenál­lása csökken, vagyis, ha kevesebb munka­erő igényeltetik. A szél kisebb ereje vagy nagyobb igénybevétel esetén természetesen ellenkező a hatás: a regulátor sülyed, a (d) tolórúd kifelé mozog, a zsalúkat zárja és a működő fölületet nagyobbítja és na­gyobb forgási sebességet eredményez, A szélerő csak a lapátrendszer egyik felére gyakorolhat nyomást; a lapátok másik fe­lénél ellenben a szélnyomás maga nyitja a zsalúkat, miután a (d) tolórúd a regulator­tól függetlenül is mozoghat, a mennyiben az (e f) könyökemeltyű (e) szárában el­csúszhat, A szél a széliránnyal ellenkező­leg forgó lapátok nyitott zsalúlemezei kö-

Next

/
Thumbnails
Contents