29299. lajstromszámú szabadalom • Újítások tolltartókon

Megjelent 1904. évi január hó 3Ö-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI WK HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29299. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Újítások tolltartókon. FISCHER ERNST E, MAGÁNHIVATALNOK WIENBEN. Bejelentésének napja 1903 julius hó 15-ike. Elsőbbsége 1902 április 17-től kezdődik. A jelen találmány tárgya oly tolltartókra vonatkozik, melynél egy rugalmas mag al­kalmazása által a toll fölötte rugalmasan van ágyazva, úgy hogy az a papir egyenet­lenségei fölött könnyen tovacsúszik és en­nek folytán a kéz nem fárad ki oly gyor­san, mint különben. A jelen találmány szerinti újítás főleg abban áll, hogy a toll a rugalmas magkö­zéphasítékában van ágyazva, úgy hogy a toil föl- és lefelé mozoghat, a nélkül, hogy a tollhüvely szilárd alkatrészeihez ütköz­nék. A mellékelt rajz 1. és 2. ábráján egy ezen újítás szerint készített tolltartó hosszmetszetben és az A—B vonal szerinti harántmetszetben van ábrázolva, míg a 3. ábra egy ezen tolltartóknál előnyösen alkalmazható tollat ábrázol. A tolltartó hüvelyét egy mindkét végén nyitott, egyik oldalon kis belső (b) kari­mával ellátott a (d) tolltartóra szokásos módon alkalmazott (a) henger képezi, mely­nek a (b) karimával szomszédos része a (c) kaucsukdugót zárja körül, mely egy körül­belül a tengelyén átmenő hosszhasítékkal van ellátva. Az ezen tolltartóknál előnyösen alkalma­zandó tollak (3. ábra) az eddig szokásos tol­laktól eltérőleg nem gyűrűalakúan meg­hajlított, hanem lapos (m) szárral bírnak, mely a merevség fokozása czéljából szoká­sos módon préselés által előállított (n) bor­dával lehet ellátva; e szár arra szolgál, hogy az a (c) dugó hosszhasítékába beil­lesztessék. Az imént leírt tolltartó az eddig ismert tolltartókkal szemben azon előnnyel bír, hogy a toll szára köröskörül rugalmas anyaggal van körülvéve, tehát föl- és le­felé mozoghat a nélkül, hogy ekkor a szi­lárd hüvelyhez ütődnék. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tolltartó a tollnak ágyazására szolgáló rugalmas maggal, az által jellemezve, hogy a mag magában véve ismeretes mó­don a toll fölvételére szolgáló középha­sítékkal van ellátva. 2. Tolltartó az 1. igénypont szerint, az ál­tal jellemezve, hogy a mag középhasí­téka a hosszbordával ellátott ismeretes tollak fölvételére T-alakú kereszthasí­tékkal bír. PALI*.* RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYCMVBAJA 9T,DAP€STFR

Next

/
Thumbnails
Contents