29292. lajstromszámú szabadalom • Zár palaczkok, korsók vagy egyéb tartányok számára

Megjeleni 1904. évi január hó 30-áu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29292. szám. XVlII/d. OSZTÁLY. Zár palaczkok, korsók vagy egyéb tartányok számára. NORTON ED WIN KERESKEDŐ NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 2 3-;ka. A jelen találmány tárgya palaczkok, kor­sók vagy egyéb tartányok számára szol­gáló zár s a találmány czélja az, hogy egy olcsón előállítható, könnyen alkalmazható és mégis biztosan működő zár létesíttessék, mely nem áll egyébből, mint a tetszőleges anyagú dugó fölé alkalmazandó fémlapok­ból; a találmánybeli zárat, daczára annak, hogy biztosan zár, igen könnyen, egy kö­zönséges szög segélyével föl lehet nyitni. A jelen találmánybeli zárat oly palacz­kokhoz vagy hasonló tar cányokhoz lehet al­kalmazni, melyeken a palaczk szájához kö­zel, kívül köröskörül futó horony van, mint ezt különben is palaczkoknál általában föl­találjuk. Az ilyen palaczkoknak bedugaszo­lására továbbá a jelen találmány szerint egy elegendő sűrű és összenyomható anyag­ból, mint például parafából való lemez szolgál, melyre fölül fémlemez van bo­rítva s végül az így szerkesztett dugónak a palaczk szájára való foglalását a lefelé nyúló s kerületének egy helyén megszakí­tott karimával bíró, tulajdonképen záró fémlemez eszközli, még pedig azáltal, hogy karimájának alsó szélét köröskörül a pa­laczknyakon kívül lévő horonyba benyom­juk. Ezen záró lemeznek, azon pontjától ki­indulva, melyen lefelé nyúló karimája meg van szakítva, átmérője irányában húzódó, fölfelé dudorodó bordája van, mely a telje­sen kész palaczkzáron egyik vége felől nyitóit csatornát alkot, melybe a palaczk­zárnak fölnyitása czéljából egy közönséges szöget is betolhatunk, s ezen szög vagy más ilyenféle eszköz segélyével a karimá­jánál fogva lefoglalt palaczkzárat fölfe­szíthetjük; ez a fölfeszegetés fokozatosan történik, mert a csatorna nyitott vége, mint már említve volt, azon a helyen kez­dődik, hol a palaczkzár karimája meg van szakítva és így a feszítő erő először a ka­rimák széleire hat. Elősegíti még a pa­laczkzár fölfeszítését az is, hogy a kari­mák szélei, ott, hol megszakadnak, kissé le vannak kerekítve s maga a palaczknyak hornya is gömbölyűén emelkedik kifelé. Azon a helyen továbbá, a hol a záró lemez lefelé nyúló karimái megszakadnak, a du­gót borító lemezt lehet megfelelő hossz­ban lefelé nyúló szegéllyel ellátni, melyet kívül a záró lemez karimájának két széle között a palaczknyak külső hornyába be­nyomunk, úgy hogy ilyen módon a megsza­kított záró karima teljesen körülfutó ka­rimává egészíttetik ki.

Next

/
Thumbnails
Contents