29276. lajstromszámú szabadalom • Termofor

._. Megjelent 1904. évi január lió 30-án. MAGY. ^ KIR SZABADALMI H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29276. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Termofor. PENKALA EDE MŰSZAKI ELLENŐR ZÁGRÁBBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 17-ika. Jelen találmány tárgyát hordók, tartá­nyok, csövek, edények stb. képezik, me­lyeknek az a czélja, hogy a bennük lévő tartalom hőmérsékletét lehető hosszúidéig megtartsák. A jelen találmány tárgyánál a melegki­cserélés mindkét neme ellen, nevezetesen úgy a sugárzás, mint a vezetés ellen van gondoskodva, a mennyiben a találmány tár­gyánál oly eszközök vannak alkalmazásban, melyek mindkét nemű melegkicserélést le­hető? eg megakadályozzák. A mellékelt rajzon egy a jelen talál­mány értelmében készített edény és cső metszete vázlatosan van föltüntetve, A termofor kettős falú tartány gyanánt van kiképezve, melynek belső (a) fala és külső (b) fala légmentesen elzárt (c) te­ret képez. Ezen (c) tér lehető erősen eva­kuálva van, úgy hogy egy légritkított kö­penyt képezünk. Az (a) és (b) falak czél­szerűen rossz melegvezető anyagból ké­szülnek, mint például üvegből, porczellán­ból, fából stb., de fémből is készülhetnek. Edényeknél a két fal czélszerűen az edény nyílásánál egyesíttetik; ezen egyesítést a iöltüntetett kivitelnél a (d) gyűrű esz­közli, mely fémedényeknél rossz melegve­zető anyagból készül. A leírt elrendezés folytán a vezetés ál-I tal előidézett melegcsere minimálisra csök­j kentetik. A sugárzás megakadályozására a két (a b) fal között az (e) reflektor van elrendezve, mely a sötét melegsugarakat át nem bocsátó anyagból, például üvegből, áll és rossz melegvezető (f) tuskók által van a két (a b) faltól szigetelve. Ha a termofor hideg és meleg anyagok eltartására szolgál, illetve a meleg be- és kisugárzását akarjuk megakadályozni, ak­kor a reflektort az (a) és (b) falak között a középen rendezzük el. Csak hideg anya­! gokat tartalmazó termoforoknál, például | jégszekrényeknél, italtartányoknál stb. a 1 reflektort a belső (a) fal külső oldalán, míg csak meleg tartalommal bíró termofo­; roknál, például fürdőkádak, fürdőkályhák, | ételhordók, edények ételek számára stb. a I reflektort a külső (b) fal belső oldalán rendezhetjük el. A 2. ábrában föltüntetett cső meleg fo­lyadékok vagy gőz stb. vezetésére szol­gál, melynél az (e) reflektor a külső (b) i falon van elrendezve. | A külső (b) fal valamely megfelelő he­lyen a (g) csövecskével van ellátva, mely czélszerűen szeleppel vagy csápnál bír és a (c) térnek a légszivattyúval való össze-

Next

/
Thumbnails
Contents