29268. lajstromszámú szabadalom • Kapáló eke

Megjelent 1904. évi január lió ÍÍO-áii. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 29268. szám. x/a. OSZTÁLY. Kapáló eke. HALÁSZ FERENCZ KOVÁCSMESTER VUKOVÁRON. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 7-ike. A találmány tárgya egy kapáló eke, mely a csatolt rajz 1. ábráján oldalnézetben, 2. ábráján fölülnézetben látható és melyre egyrészt a kapálási mélységnek, másrészt a kapáló eke szélességének beállítására szolgáló szerkezet jellemző. Az ekének ké+ lapos vasból alkotott (a) gerendelye van, melynek mellső végén az igás állat befogadására szolgáló szerke­zet mögött a futókerekek ágyazására szol­gáló, villáskar van forgathatóan fölsze­relve. Eme (b) kar a vele összekötött (c) körív és a körívvel együttműködő, az eke­gerendelybe szerelt szorítócsavar segélyé­vel a gerendelyhez viszonyítva, tetszőle­ges szög alatt állítható be, ennek megfe­lelően a (b) kar villás végébe szerelt (d) tengelyen fölhúzott két (e) kereket is a gerendelyhez kisebb-nagyobb távolságban állíthatjuk be és így a kapálási mélysé­get is tetszés szerint szabályozhatjuk. An­nak megfelelően, hogy a gerendely két ol­dalán egy-egy (e) kerék van alkalmazva, a kapáló eke állékonyabbá válik és a vele való dolgozás is könnyebb lesz. A kapák két, az ekegerendelyhez csukló­san csatlakozó (f )sínre vannak szerelve, mely sínek a hátsó végükhöz ugyancsak csuklósan csatlakozó (g) sínekkel együtt egy csúcsával előre fordult háromszöget alkotnak. A (g) sinek az (a) gerendely vé­gén kiképezett vezetéken a gerendelyre merőleges irányban mennek át és egy szo­rítócsavar segélyével rögzíthetők, tehát a (g) síneket a szorítócsavar megeresztése után eme vezetékben tetszés szerint el­tolhatjuk és ez által a kapáló eke széles­ségét tetszés szerint változtathatjuk, a szorítócsavar meghúzásával pedig a síne­ket a beállított helyzetben rögzíthetjük. Az (f) sínekre a (h) kapák ismert mó­don vannak fölerősítve, ezenkívül még az (a) gerendelyre is lehet az ezt alkotó két sín között egy (i) kapát fölszerelni, mely kapát a szükségletnek és az adott viszo­nyoknak megfelelően az (a) gerendely va­lamely tetszőlegesen megválasztott pont­ján, tehát a rajzban ábrázolt helyen vagy valamely hátrább fekvő helyen alkalmaz­hatjuk. A leírás teljessége miatt említjük meg csak, hogy az eke (k) ekeszarvaikkal is el van látva, hogy továbbá a (h) kapák befogá­sára szolgáló csavarokat a meglazulás el­len egy-egy, az (f) sín külső oldalán vé­gig nyúló sín védi és hogy a (g) sinek a

Next

/
Thumbnails
Contents