29263. lajstromszámú szabadalom • Gép tésztának egyidejűleg történő elegyítésére és dagasztására

Megjelent iOÖl. évi janilár lió á8-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 2926ÍÍ. szám. X j OSZTÁLY. Gép tésztának egyidejűleg történő elegyítésére és dagasztására. CESCHINA GIOVANNI MÉRNÖK BRESCIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 11 ike. Jelen találmány tárgya gép tésztának egyidejűleg történő elegyítésére és dagasz­tására. A mellékelt rajzlapon a találmány tár­gyának egy foganatosítási alakja van be­mutatva, hol az 1. ábra a gépnek oldal­nézete. a 2. ábra a gép középtengelyének irányában vett függélyes hosszanti metszet, a 3. ábra az előbbi metszetre merőleges függélyes keresztmetszet, végül a 4. ábra a gépnek elölnézete. Mint az említett ábrákon látható, a talál­mány tárgyát képező gép áll egy hengeres (A) teknőből vagy tartányból, mely megfelelő szilárd, öntöttvasból készült lábazatra támasz kodik és belsejében, egy forgatható ten­gelyen, váltakozva jobb- és bal-irányú csavarfölületekben elrendezett (p) szárnyak foglalnak helyet, hol az említett forgásten­gely valamivel mélyebben fekszik a teknő­nek vagy tartánynak geometriai tengelyénél. A teknő egy öntöttvasból készült, (B) sarkak körűi forgatható födéllel van fölsze­relve, mely (C)-nél, a (c) reteszek segélyével az (A) teknőnek tömítő elzárását teszi lehe­tővé. Az előnyösen kovácsolt vaslemezekből készített (p) szárnyak tengelyükön egymástól egyenlő távolságban vannak elrendezve. Mivel a hengeres teknőnek belső fölülete simára le van csiszolva, valamint a (p) szárnyak és az ezeket hordó tengely is teljesen simák, ennek következtében ki van zárva a tésztának e részekhez való tapa­dása, úgy hogy ezek mindig tökéletesen tisztán tarthatók. A teknő vagy kézzel, vagy pedig a gép hajtótengelyének segélyével, homlokvégei­hez erősített, fogazott szektorok segélyé­vel. szükség esetén fölbillenthető. Midőn a gép működésben van. az említett fogazott szektorok a mozgatásukra szolgáló hajtóművektől kikapcsoltatnak. Ha a teknőt kézzel akarjuk fölbillenteni, akkor az (L) emeltyűt elforgatjuk s ennek következtében az (e) exczenter közvetítésével az (u) végtelen csavar kapcsolatba hozatik a vele szemközt fekvő s az (A) teknő homlokvégéhez erősí­tett fogazott szektorral, úgy hogy az (u) végtelen csavarral összekötött (VI) kézike­réknek megfelelő irányban való forgatása által a teknő fölbillentetik. Ha azt akarjuk, hogy a teknő a (D, E) hajtótengely segélyével billenttessék föh akkor csakis a (V2) kézikereket kell meg­felelő irányban forgatnunk, mire a (T) hajtómű forgásba jön és a teknőnek e végénél levő fogazott szektort szintén forgásba hozza. Hogy a teknő előbbeni állásába ismét vissza-

Next

/
Thumbnails
Contents