29257. lajstromszámú szabadalom • Olvasztó- és égetőkemencze

Megjelent 1004. évi .január hó 28-án. MAGY. SZABADALMI Kin. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29257. szám. II/c. OSZTÁLY. Olvasztó- és égetőkemencze. WOLLHUVER FERERCZ HENRIK KÁLYHASZERKESZTŐ ÉS SJÖGREN MAGNUS KERESKEDŐ GÖTEBORGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 5-ike. Jelen találmány tárgyát oly olvasztó- és égetőkemencze képezi, melynél a tűzgázok útjába, gázfejlesztés czéljából retorták van­nak beépítve. Ezen berendezés következté­ben a kemencze, nagymérvű tüzelőszer megtakarítás mellett, az üzembentartásához szükséges gázok legnagyobb részét maga fej'eszti s a mellett a retortákban vissza­maradó értékes gázkoksz az üzemköltségek tetemes részét födözi. A mellékelt rajzok a találmányt egy ki­viteli példa gyanánt föltüntetett regeneráló kemenczén mutatják be, a hol az 1. ábra egy üvegolvasztó kemencze oldal­nézete, a 2. ábra hosszmetszete, a 3. ábra a 2. ábra (A—B) vonala szerinti vízszintes metszet, a 4. ábra a 2. ábra (C—D) vonala szerinti függélyes keresztmetszet, az 5. ábra pedig a 2. ábra (E—F) vonala szerinti, szintén függélyes metszet. A kemencze négy (1, 2, 3, 4) regenerá­tor kamarával van ellátva, melyek köziil (1) és (2), illetve (3 és 4) páronként egymás mellett feküsznek (3. ábra). A kamrák mindegyikébe számos (5) hengeres retorta van beépítve, melyek a kamrákat kitöltő téglarakások legfölső rétegén feküsznek és a kemenczén kívül, annak mindegyik olda­lán egy-egy (6) gyüjtőcső segélyével van­nak egymással összekötve. A regeneráto­roknak átadott hő a retorták széntöltését elgázosítja és az ily módon fejlesztett gá­zok a (6) gyüjtőcsövek által a (7) gyűjtő­csatornába vezettetnek (2. ábra), mellben a (8) tűztérből (9) csatornán keresztül ki­áramló gázokkal egyesülnek. A gáz be­áramlását a (10) összekötő csatornában a (7) gyiijtőtér és (11) váltódob közé iktatott (12) fojtószellentyű szabályozza. A (11) váltódobtól két (13, 14) gázcsa­torna, továbbá a kéményhez vezető (151 ) füstlyuk ágazik el. A (13, 14) csatornák az (1, 2) regenerátor-kamrákba torkolnak. Ez utóbbiak alatt hosszanti (15, 16) légcsator­nák haladnak a kemenczéken végig, me­lyek a kemencze hátsó végén a (3, 4) re­generátor-kamrákba torkolnak és a (17) légváltódobból indulnak ki, mely a (18) füstlyukon keresztül a kéménnyel, a (19) csatornán keresztül pedig a szabad levegő­vel áll összeköttetésben. Az (1, 2 és 3, 4) kamrapárokat egy (20) keresztfal választja el egymástól, melyben mindkét oldalon egy-egy, (21) zárófallal ellátott (22), illetve

Next

/
Thumbnails
Contents