29191. lajstromszámú szabadalom • Önműködő váltóállító készülék

Megjelent ii)04. évi január lió 1 -én. MAGY SZABADALMI KIR. IIIVATA L SZABADALMI LEÍRÁS 29191. szám. V/a/1. OSZTÁLY. Önműködő váltóállító készülék. THE AMERICAN AUTOMATIC SWITCH COMPANY CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 julius hó 8-ika. Jelen találmány tárgyát oly készülék ké­pezi, melynek segélyével vasúti váltók ön­működően beállíthatók. A találmány czélja általában oly mechanizmus létesítésében áll, melynél egy tagnak, a mozgató rész­nek egymásután ugyanazon irányban végbe­menő elmozdulásai egy másik tagra, pél­dául a váltónyelvre oly módon vitetnek át, hogy ez utóbbinak egymásra következő el­mozdulásai ellenkező irányúak. A találmány igen sok gépnél vagy készü­léknél, különösen pedig vasúti váltóknál al­kalmazható. Az eddigi váltóállító készülé­keknél oly mozgásközlő szerkezetek voltak alkalmazva, melyek a mozgató résznek forgó mozgást kölcsönöztek, minek követ­keztében ezen rész mozgása közben, külö­nösen a mozgás kezdetén és végén holt pontok léptek föl, melyek ezen szerkeze­tekre nézve mindenesetre hátrányosak vol­tak. A jelen esetben a mozgás átvitelére szol­gáló rész egyáltalában nem végez forgó mozgást, tehát nem fordulnak elő holt pon­tok. Továbbá a jelen találmány a mozgás­közlő szerkezetnek egyszerű és tömör alak­ban való foganatosítását tss'i lehetővé, melynél a mozgatott rész, például a váltó­nyelv, minden elmozdulás után rögzített vagy rögzítetlen helyzetben hagyható. A mellékelt rajzok a találmánynak egy foganatosítását tüntetik föl, és pedig az 1. ábra egy váltóállító készülék függé­lyes hosszmetszete, részben oldalnézete, a 2. és 3. ábrán a készülék egyes részletei­nek metszetei láthatók, míg a 4. ábra a váltó működtetésére szolgáló elektromos kapcsolatok vázlatos rajza, vé­gül az 5—8. ábrák a közbenső, vagy mozgás­közvetítő tagnak egymásra következő hely­zeteit tüntetik föl. A váltóállító készülék elektromos úton működtethető, mely czélból egy (M) elek­tromágnes van elrendezve, melynek (m) fegyverzete egy (n) emelő útján egy hossz­irányban eltolható (A) rúddal áll összeköt­tetésben, mely itt mozgató rész gyanánt szerepel. A mágnes és szomszédos részei egy (F) szekrényben foglalnak helyet, mely a váltó közelében fölállított oszlopra vagy tartóra erősíthető. A közbenső vagy mozgásközvetítő rész, a jelen esetben egy (C) lemez, az (A) rúd alsó végéhez csatlakozik s ez utóbbinak el­mozdulásait egy szintén hosszirányban el-

Next

/
Thumbnails
Contents