29187. lajstromszámú szabadalom • Borsajtó

Megjelent 1904. évi január lió Sií-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29187. szám. X/b. OSZTÁLY. Borsajtó. SZLIPESEVITS ENDRE VASESZTERGÁLYOS PÉCSETT. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 16-ika. A bejelentés tárgyát borsajtó képezi, melynél több sajtoló tányér van elren­dezve; ezen tányérok közül egyszerre ket­tőn történik a sajtolás, mialatt a többi tányéron lévő kosarak kiüríthetők és újra tölthetők. Ezen sajtóval tehát folytonosan, megszakítás nélküli lehet dolgozni; ezen elrendezés folytán kétféle szőllőfajta, pél­dául fehér és vörös szőllő egyszerre is saj­tolható és a kisajtolt bor külön-külön nyerhető. A borsajtó mellékelt rajzon egy példa­kép vett foganatosítási alakban négy tá­nyérral fölszerelve van ábrázolva, éspedig 1. ábrán függélyes metszetben, 2. ábrán vízszintes metszetben. Az (a) állványban a (b) tengely körül foroghatóan közös tárcsán van elrendezve a négy (cl c2 c3 c4) tányér, melyeken is­mert szerkezetű léczes kosarak állnak. A sajtó két csavarorsója közös vízszintes (d) forgattyús tengely által csiga és csigake­rék közvetítésével hozható működésbe. Azon két tányér, melyen a sajtolás történik, az (a) állvány (o) csapjaira támaszkodik. A kisajtolt bor az (e) vályúba, onnan pedig az (i) nyílásokon át a (k) alsó gyűjtő tá­nyérba folyik; a (k) gyűjtő tányér szilár­dan van az állványra helyezve és az (m) válaszfal által két részre van osztva; ezen részek mindegyikéből a bor (1) csöveken át külön-külön levezethető. A sajtolás vál­takozva két-két tányéron történik; ha egy folyamat be van fejezve, akkor a tetsző­leges szerkezetű (n) rögzítőt kikapcsoljuk, a tányértárcsát kézzel 90°-kal a (b) ten­gely körül elforgatjuk és újra rögzítjük. Ez által az időközben megtöltött két (c2 c4) tányér kerül a sajtók alá, melyekben a sajtolás most megkezdődik, egyidőben pedig a (cl c3) tányérok kiürítése és új­ból való megtöltése megindulhat. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Borsajtó, jellemezve a (b) függélyes tengely körül forgathatóan elrendezett négy vagy több tányér által, melyek kö­zül egyszerre kettőn történik a sajto­lás, míg a többi időközben kiüríthető és újból tölthető. 2. Berendezés az 1. alatt jellemzett bor­sajtónál kétféle borfajnak egyidejű saj­tolására és külön gyűjtésére, jellemezve az (m) válaszfal által két részre osz­tott és külön (1) kifolyási csövekkel el­látott (k) gyűjtő tányér által. P-M.LA6 4É8ZVÉNYTAFLSASÁO NYOMDÁJA BUCAFUT&L (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents