29177. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a zink galvanikus és elektrometallurgiai leválasztására, valamint finomítására

Megjelent 1904. évi január hó 2l-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI Jpjj|| HIVATAL SZABADALMI. LEÍRÁS 29177. szám. VII/i. OSZTÁLY. Eljárás a zink galvanikus és elektrometallurgiai leválasztására, valamint finomítására. 1)I ! PAWECK HENRIK ELEKTROTECHNIKUS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 25-ike. Jelen találmány tárgya eljárás a czink galvanikus és erektrometallurgiai leválasz­tására, valamint finomítására, mely eljárást új fürdők és ezekben sajátságos mechani­kai berendezések alkalmazása jellemzi. A fürdők az eddigelé ismeretes fürdőktől főleg abban különböznek, hogy bórsavat vagy bórsavas sókat alkalmazunk olyan sók oldatában, melyek közül egyesek a czink elektrolytikus leválasztására már alkalmaz­tattak, mások ellenben még nem. Az előbb említett mechanikai berendezé­sek segélyével igen előnyösen foganatosít­ható a czinknek szép alakban való leválasz­tása, különösen nehéz esetekben is. Ezen új eljárás módot nyújt, vasból vagy más fémekből, illetőleg fémötvözetekből való tárgyaknak kifogástalan gyors és erős czinkezésére, valamint sajátságosan kikészí­tett, nem fémből való tárgyaknak fémréteg­gel való burkolására, végül a czinkbe való plasztikus formálásra, anélkül, hogy különös elővigyázati rendszabályok válnának szük­ségessé. A czink leválasztása melegítés nélkül és általánosságban a fürdő mecha­nikai mozgatása nélkül történik és nem szükséges az árú beakasztását változtatni és azt levakarni. Egészen specziális ese­tekben az elektrolyt mozgatásával járó előny is kihasználható, mire nézve egyszerű segédeszközöket nyújtok. Minthogy ezen új eljárás segélyével meg­lepően erős csinkrétegek állíthatók elő, a czink finomítása is kiválóan sikerül az e czélra különösen előnyös összetételű fürdők alkalmazásával, a mi a czink maratása szem­pontjából fontos. Továbbá magát az elek­trolytet fémek és pörkölési maradékok ki­lúgozására is használhatjuk és más úton előállított oldatokat is, melyeket egyszerű módon jelen találmány szerinti elektrolytté alakíthatunk át 5 s>z elektrolytikus czinklevá-i lasztásnak vethetünk alá. Jelen eljárás alkalmazása tehát egész általánosnak tekinthető. Számos kísérletből kitűnt, hogy a bór­savnak vizes oldatban hydrolytikusan meg­bontott sói, nevezetesen a borax — a két­bázisú tetrabórsav nátriumsója — a szabad orthobórsavval szemben igen lényeges elő­nyöket nyújtanak. Ezáltal a czink elektro­lytikus leválasztására kiváló új össztételű fürdőt kapunk. Különféle czélokra a sók súlyarányai különféleképen választhatók meg. Az aláb­biakban néhány kipróbált fürdő összetétele

Next

/
Thumbnails
Contents