29133. lajstromszámú szabadalom • Női kalaptartó

Megjelent 1904. évi január lió 16-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 29133. szám. i/c. OSZTÁLY. Női-kalaptartó. WEISSMANN EMIL KERESKEDŐ ALTENBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 19 ike, A jelen találmány tárgyát képező női-ka­laptartó a kalapnak a fejen, illetőleg a hajon való czélszerű megerősítését engedi meg és pedig amaz ismert hátrányok elke­rülésével, hogy a kalapok a kalaptűk gya­kori keresztül szúrása következtében erő­sen megrongálódtak és törékennyé váltak, és hogy a megerősítés csak a hátulsó fejré­szen történt, miáltal a kalap fölemelése szélroham folytán lehetséges volt. A mint azt a mellékelt rajz 1. és 2. ábrái mutatják, egy a (b) nyelvek segélyé­vel a kalapba keresztben bevarrt (a) ke­retbe két, fésűkkel ellátott (c) és (d) for­gási tengely van ágyazva. E két tengely egy, kívül a kalapon lévő (e) gomb segé­lyével az (f g h i) emeltyűkapcsolat köz­vetítésével kézzel elforgatható, miközben egy (k) spirálrúgó a tengelyeket önműkö­dőlég visszaforgatni igyekszik és ez által a fésűket mindig zárva tartja. A kalap fölillesztése czéljából mindenek­előtt egyik kézzel a fésűrendszert az (e) gomb meghúzásával szétnyitjuk, mire a ka­lap megfelelő fölillesztése után a gombot elbocsátjuk, mikor is a fésűk a hajat a fej mellső és hátulsó részén egyenletesen meg­fogják. A jelen kalaptartó szerkesztésénél a kö­vetkező szempontok voltak irányadók, me­lyek egyéb szabadalmi leírásokból ismere­tessé lext hasonló szerkezetekkel szemben lényeges újítás gyanánt tekintendők. Min­denekelőtt szükséges, hogy a kalaptartót csupán egy kézzel lehessen a nyugalmi helyzetből a használati helyzetbe átalakí­tani, hogy a másik kéz a kalapot a fejen a kellő helyzetbe igazíthassa. Továbbá, hogy a haj egyenletes megfogását érjük el a fej mellső és hátulsó részén, tehát hogy a kalapnak a szél által való fölemelését el­kerüljük, a fésűrendszert úgy kell kiké­pezni, hogy rövid fésűk fogják meg a fej mellső részén lévő hajat és egy vagy több hosszabb hajfogó, melyek pontosan a haj­viselethez illően választhatók, fogja meg a fej hátulsó részén lévő hajat (hajfona­tot, czopfot). Az először említett föltétel folytán azon­ban, mely mindkét fésűnek egyetlen egy támadási helyre való korlátozását követeli meg, ezen kalaptartó által a régibb, for­gatható fésűkkel bíró kalaptartókkal szem­ben javítást, és új műszaki hatást érünk el, mert míg azoknál a fésűrendszer szétnyi­tását két gomb segélyével, tehát két kéz­zel kellett végezni és ilykép a kalap egy­idejű megigazítása a fejen majdnem lehe->

Next

/
Thumbnails
Contents