29125. lajstromszámú szabadalom • Dara és derczetisztítógép

LEI Dara- és derczetisztítógép. MEYER JÓZSEF MECHANIKUS SOLOTHURNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 15-ike Az eddig ismert dara- és derczetisztító gépeknél, melyeknél a kiválasztott anyag elvezetésére ezeken vízszintesen elvezető csatornák voltak kiképezve, az anyagmoz­gásának gyorsítása czéljából a szitaszekré­nyek függesztő rúdjait akként rendezték el, hogy ezek középállásuknál előre lejtet­tek, mi a szitakeret mozgásánál a jelzett anyagok előre mozgását gyorsította. Azon­ban ugyanekkor a szitabevonaton fekvő dara mozgása is gyorsult és ezért a szitá­lás nem történt elég kielégítő módon. A találmány tárgya egy dara- és dercze­tisztító gép, melynél annak daczára, hogy a szitakeret függesztőrúdjai előre lejte­nek, tehát a vízszintes vezető csatornában lévő és a kiválasztott anyagok mozgási gyorsul, a bevonaton fekvő dara mozgása normális marad, mit az által érünk el, hogy a szita bevonatát a dara mozgásirá­nyában emelkedő mezőkre osztjuk. A csatolt rajzon példaképen a találmány tárgyát képező gép egy kiviteli alakja van ábrázolva, nevezetesen az 1. ábrán a gép hosszmetszete, a 2. ábrán annak keresztmetszete és a 3. ábrán a szitabevonat egy részének nagyobb léptékben ábrázolt hosszmetszete látható. (a) a szita, mely a beömlési nyílástól a kiömlési nyílás felé több mezőre van osztva és melynek egyes mezeinek (c) bevonata a kiömlési nyílás felé emelkednek (3. ábra). A szita (b) függesztőrúdra van ágyazva, az elrendezés pedig olyan, hogy a fiiggesztő­rudak a középállásukban az ismert módon előre lejtsenek, mint az az 1. ábrán lát­ható. A szitát az ismert módon a (d) ten­gelyforgattyúk és hajtórudak útján moz­gatja. A szita fölött hosszanti irányban kö­zel egymás mellett a kiválasztott nehe­zebb anyagok elvezetésére szolgáló vízszin­tes (e) csatornák, a szitakeret két oldalán pedig a könnyebb anyagokat vezető (f) csa­tornák vannak elhelyezve. Az (e) csatornák fölött a gépszekrényben a gép közepén elhe­lyezett (1) ventilátor két oldalán az (m) szek­rények vannak beépítve, melyeket a (k) ke­resztfalak osztanak (n) csatornákra. Ezek az (n) csatornák az (o) szövetcsíkok útján vannak az (f) elvezető csatornákkal szem­ben elzárva, melyek a maguk részéről is­mét (p) szövetcsíkok útján vannak kifelé elzárva. Azok a terek, melyekben az (m) szekrény be van építve, a (q) keresztfalak útján vannak a ventilátor (r) szívónyílá­saitól elválasztva. A keresztfalaknak (s) nyílásai vannak, melyek a (t) tolókák se­gélyével többé-kevésbbé elzárhatók. A gép működési módja a következő:

Next

/
Thumbnails
Contents