29117. lajstromszámú szabadalom • Szalagokból összetett fűző

Megjelent 1904. évi január lió 16-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 29117. szám. I/e. OSZTÁLY. Szalagokból összetett fűző. HEISE KERESZTÉLY KERESKEDŐ HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 30-ika. Jelen találmány tárgyát képező derék­fűző az úgynevezett egészségi fűzők osztá­lyába tartozik, melyek nem bírnak mere­vítő betétekkel, hanem a váll körül futó tartószalagokból és az ezekkel kapcsolat­ban álló vízszintes szalagokból vannak ösz­szetéve, a hol a szalagok alsó végein meg­erősítő szerkezetek (gombok vagy hason­lók) vannak a szoknya fölfüggesztése czél­jából alkalmazva. Hogy az ilyen fűzők a különböző test­állásokhoz és méretekhez pontosan hozzá­illeszthetők legyenek, jelen találmány sze­rint a szalagok önműködő szorítócsatokkal vannak fölszerelve. A mellékelt rajz 1. ábrája a beállítható szalagokkal el­látott fűző távlati képe, a 2. ábra egy szalagrész és a ráillesztett csatok nagyobb lépték szerinti rajza, a 3. ábra pedig a 2. ábrán föltüntetett szalagon keresztül vett hosszmetszet. A találmány szerinti fűző a függélyes vagy megközelítően függélyes s a vállak körül haladó ismeretes (a) tartószalagokból és a vízszintes (b) összekötő szalagokból van összetéve. Az (a) tartószalagok alsó végén az ismert módon (c) megerősítő szer­kezetek (gombok vagy hasonlók) alkalmaz­hatók. A találmány tárgyát a szalagokra illesztett, önműködő (e) szorítócsatok kü­lönböztetik meg az eddig ismertté vált ha­sonló fűzőktől. Az (e) csatok a súrlódás következtében bármely kivánt helyzetben maguktól meg­maradnak. Az (e) csatok egyszerű eltolása által az illető szalagnak a kivánt hosszú­ság adható. Az (a) és (b) szalagok egyik végüknél fogva egy-egy lapos (f) fülbe vannak erősítve, melyen az illető szalag­nak másik vége is keresztül van húzva. Az (e) szorítócsat egy középső (g) pálczával bír, mely a szalag áthaladását megengedi. A (b) szalagnak az (f) fülön áthúzott szabad vége, melyen az (e) csat ül, a (g) pálcza körül van vezetve (3. ábra) s azon varrás által vagy más alkalmas módon erősíttetik meg. Ha most az (e) csatot a (b) szalagon el­toljuk, a szalag megrövidül vagy meghosz­szabbodik, a szerint, a mint a csat az egyik vagy másik irányban tolatott el. Mivel az (e) csat szintén lapos, ennélfogva semmi­féle nyomást sem gyakorol a testre. A hegyes csúcsokkal ellátott szokásos csatokkal szemben a jelen önműködő csa­tok azon lényeges előnnyel bírnak, hogy a szalagot nem rongálják s igen pontos be-

Next

/
Thumbnails
Contents