29098. lajstromszámú szabadalom • Újítás kondenzátorokon

Meffjeltnt J 904. évi január hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 29098. szám. V/o/l. OSZTÁLY. Újítás kondenzátorokon. DAIMLER MOTORENGESELLSCHAFT CZÉG CANNSTATTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 10-ike. A főkép motoroknál használt, rövid hen­geres csövekből álló kondenzátorok, me­lyeknél a csövek szorosan egymás mellé vannak illesztve olykép, hogy az egyes csö­vek közt csak igen keskeny hézagok ma­radnak, szilárdságukat és a hézagok egyen­letességét tekintve, az alább ismertetett elrendezés segélyével lényegesen javítha­tók. A találmány jellemzője az, hogy hasáb­alakú csövek alkalmaztatnak, melyek úgy vannak alkotva, — és pedig természetesen leghelyesebben egymással össze vágóan — hogy egymás mellé és -egymásra rakva nyalábot képeznek a csővégeken minden­nemű hézag nélkül. A csöveknek természetesen, hogy a kellő vezetéket alkossák a gőz, illetőleg a kon- j denzálandó gáz vagy a hűtendő víz szá- j mára, belül keskenyebbeknek kell lenniök. Egy ilyen cső alakja a mellékelt rajz 1. ábráján látható. A például négyzetkeresztmetszetű (a b) cső (1. ábra) (a) középrészén csekélyebb oldalhosszúsággal bír, mint két (b) végén, úgy hogy egymásra illesztéskor a (b) cs -végek (2., 3. ábrák) szorosan egymáshoz il­leszkednek, az (a a) középrészek között azonban (c) hézagok keletkeznek, melyek, a mint az az 5. ábrabeli keresztmetszetből látható, egymással közlekednek, úgy hogy a kondenzálandó gőz vagy a hűtendő le­vegő a készülék fölső (d) végén beáramolva, annak (e) végén újból kijuthat. Ezen négyszögű, végein kiszélesített csö­vek előállítása (mely csövek természetesen három-négy-, vagy sokszög-alakúak, vagy egyéb megfelelő alakúak is lehetnek, mi mellett esetleg kétféle, egymástól eltérően alkotott csőrendszer is nyerhet alkalma­zást, példa erre a 4. ábra), egyszerűen úgy történhetik, hogy a csövek végeiken duz­zasztatnak, vagy pedig a középrész meg­vékonyíttatik. Ha a csővégek sarkait le­gömbölyítjük, akkor a szomszédos csövek között keletkező sarkokat forrasztó vagy szöges csavarok által vagy egyéb módon ki kell tölteni, mi azonban körülményes ma­nipuláczió. A kondenzátor előállítása egyszerűen úgy történhetik, hogy miután a csöveket az ezt burkoló hengerbe beillesztettük, úgy hogy azok a burkoló hengert tökéletesen kitöltsék, az egész csőnyalábot a burkoló hengerrel együtt két végével folyékony forraszba mártjuk, mikor is a csővégek egymással összeforrasztatnak.

Next

/
Thumbnails
Contents