29094. lajstromszámú szabadalom • Gázelárúsító automata

Megjelent 1 9Q4. évi január hó 15-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29094. szám. VIII/b. OSZTÁLY Gázelárusító automata. DR ÁRON HERMANN TANÁR CHARLOTTENBURGBAN. Bejelentésének napja 1903 junius hó 15-ike. Elsőbbsége 1901 augusztus hó 11-től kezdődik. A jelen találmány egy gázelárusító auto­matára, illetőleg egy pénzt beszedő nedves vagy száraz gázmérőre vonatkozik, melynél a gázszolgáltatás végét megelőzőleg egy szelep lassan és fokozatosan bezáródik, mire a gázmérő hajtóművének rögzítése által a gáz biztos elzárása történik akkor, ha a megfizetetett gázmennyiség elfogyasz tátott. Ha a gáz elzárását csupán szelepre (to­lattyúra, csapra stb.) bízzuk, igen sok függ attól, hogy a szelep stb. egész pontosan, gázuientesen zár-e, ami pedig hosszabb időn keresztül sohasem érthető el teljesen, mert a gáz apró, szilárd alkatrészeket visz ma­gával, melyek a szelepfészekre rárakódnak és a szelep tökéletesen gázmentes elzáró­dását gátolják. A zárás legcsekélyebb tökéletlensége már gázveszteségeket idéz elő. Ez azonban leg­gyakrabban csak a kisebb baj, mert ama gázmennyiségek, melyek ily módon veszen­dőbe mennek, nem lesznek mindig jelentéke­nyek. Nagyobb hátrány, már egész parányi gázveszteségek mellett is az, ha a gázmérő zárt, de nem teljesen gázmentesen záró sze­leppel hosszú időn keresztül használatlanul áll. Daczára ugyanis annak, hogy a gáz cm2 -enkint csak csekély 4 g. nyomással bír, a nagy fölületek és a — pl. egy ötlángú gázmérőnek a számlálómű tengelyével kap­csolódó csavarkerekénél alkalmazott — jelen­tékeny áttevési viszony következtében mégis több száz kg. ama nyomás, mely a való­ságban működik. Az ilyen zárt, de nem tel­jesen gázmentesen záró szeleppel hosszú ideig álló gázmérőnél e nyomás azt ered­ményezi, hogy a mozgató mechanizmus (dob, fúvó stb.) lassan bár, de folytonosan to­vább működik, miközben fogak meggörbül­nek, kerekek meglazulnak vagy kapcsolatuk megszűnik. De még azon, igen sok szerkezetnél meg­figyelt jelenség is, hogy a számlálómű ada­tai sohasem egyeznek a befizetett pénz­darabok számával, hanem ennél mindig nagyobbak, a föntemlített körülménynek tudható be. Mindezen hátrányok megszüntetésére a jelen találmány tárgyát képező gázmérő úgy van berendezve, hogy egy szelep se­gélyével eszközölt előzetes figyelmeztetés után, a megfizetett gáz elfogyása alkal­mával a gázmérő mozgó részeinek rögzí­tése által a gáz tökéletes elzáródása tör­ténik. A szelep elzárásának és a hajtószerkezet rögzítésének kombinácziója ugyan ismeretes már. így pl. a 71164. sz. német szabada-

Next

/
Thumbnails
Contents