29080. lajstromszámú szabadalom • Javított állvány üvegfúvó pipák számára

Megjelent 1904. évi januá r lió 15-én. MAGY. A Km. SZABADALMI jBEf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29080. szám. XVII/e. OSZTÁLY. Javított állvány üvegfúvópipák számára. AKTIEN-GESELLSCHAFT FÜR GLASINÜUSTRIE VORM. FRIEDR. SIEMENS CZÉG DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 16-ika. A találmány tárgya egy javított üveg­fúvópipa-állvány, mely biztosítja, hogy az egy munkahelyen dolgozó munkásoknak a pipák kezeik ügyébe essenek, hogy azokat az előfúvó könnyen fölvehesse, az üveg­fúvómester) kényelmesen letehesse és hogy a köldök leverése is könnyen legyen végez­hető. A javított állvány térigénye is igen csekély. Oly üvegfúvópipa-állványok, me­lyeken a pipák szorosan és könnyen hozzá­férhető módon vannak munkaközben elhe­lyezve, magukban véve már nem újak, azon­ban az eddig ismert ilynemű kiviteli alakok a most leirandótól lényegesen eltérnek. A csatolt rajzon ez a javított üvegfúvó­pipa-állvány látható, mely az eddig ismer- i tektől igen lényegesen annyiban tér el, hogy az egyes (pl p2) pipákat nem kell az állványba állítani vagy fektetni, hanem hogy azokat a kerületén (al) a2) kivágásokkal ellátott, forgatható (s) korongon függesztjük föl. Ez a forgatható korong a függélyes (d) oszlopra (legelőnyösebben golyóscsapágy közvetíté­sével) van ágyazva, mely oszlop ismét a (k) köldökgyűjtőszekrénybe van szerelve és megfelelő magaságban egy (b) ütközővel ellátva, melybe az (al a2) kivá­gásokban lenghetően fölfüggesztett pipák (n) végei ütköznek. Ennek következtében a köldök a pipáról lepattog és a (k) köldök­gyűjtőszekrénybe hull, melynek egyik oldal­fala a szekrény könnyű kiüríthetése czél­jából nyitható. Maguk a pipák a (h) száraik közvetítésével vannak fölfüggesztve. A javított állvány előnyei szembetűnők. Külön megemlítendő azonban, hogy a pipák gyorsan hűlnek le, mert azokat a levegő sokkal erélyesebben folyja körül és mert a sugárzás útján történő hőelvezetés is gyor­sabb, mint az eddig ismert állványoknál. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Javított íivegfúvópipa-állvány, azáltal jellemezve, hogy a (pl p2) pipák pld. (h) száraik közvetítésével a megfelelő (al a2) kivágá­sokkal ellátott, forgatható (s) korongban vannak fölfüggesztve, oly czélból hogy fölvételüknél és letételüknél a munkás kezeügyébe essenek és hogy kis téren legyenek elhelyezhetők. 2. Üvegfúvópipa-állvány az 1. igény szerint

Next

/
Thumbnails
Contents