29066. lajstromszámú szabadalom • Hajtómótor

29066. szám. V.d/8. OSZTÁLY. Hajtómótor. POLACSEK JÓZSEF KERESKEDŐ ÉS FRISCH FRIGYES MECHANIKUS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 28-ika. Megjelent 1904. évi január hó 13-án. MAGY. |*É& KIK. SZABADALMI 1 HIVATAL SZABADALMI LEI RAS A találmány tárgyát egy könnyen rob- , banó gázzal vagy gőzzel üzemben tartott motor képezi, melynél az eddig használt, hengerben mozgó dugattyú helyett egy ex­czenterkorong van egy tokban közvetlenül a hajtótengelyre fölékelve, úgy hogy az ' exczenterkorong és a tok fala között kép­ződő kamrában fölrobbanó robbanó keverék vagy kiterjedő gőz az exczenterkorongot és a tengelyt forgásnak indítja. A szükséges gáz- és levegőkeveréket két ugyanarra a tengelyre ékelt szivattyú ké­szíti és nyomja a keveréktartályba, mely­bői az a motorba áramlik, a hol ismert módon gyújtható meg. A csatolt rajzokon egy ily motor az 1. ábrán nézetben, a 2. ábrán a 3. ábra X—X vonala, a 3. ábrán pedig az 1. ábra y—y vonala szerint metszetben látható. A dómszerű (b) föltéttel ellátott (a) tok­ban (2. ábra) a (c) hajtótengelyre a (d) korong van akként fölékelve, hogy ennek kerülete és a tok fala között gyűrűalakú (e) tér maradjon szabadon. A (d) korong­nak egy (f) orra van, mely szorosan a tok j falára fekszik, továbbá egy (g) csatorna : van a korongban kiképezve, mely a gáz­, keverék bevezetésére szolgál és egy a (d) korong vastagsági irányában végignyúló (gl) csatornába torkollik, mely fölül tel­jes hosszán nyitva van és így robbanótér részét képezi. ' Az (f) orr oldalt alkalmazott (h) súrlódó léczekbe megy át, melyek végül a (d) ko­rong kerületébe mennek át és a (gl) csa­tornát oldalt elzárják. A (b) dómban, me­lyen az égéstermények kifúvatására szol­gáló (i) nyílások vannak kiképezve, a (k) henger van a tok (1) hasítékaiban eltol­hatóan ágyazva. Ez a (k) henger egyrészt szorosan a (d) korongra, másrészt ugyan­csak szorosan a (d) dómnak a (k) henger­nek megfelelően profilált belső fölületére fekszik, míg oly czélból, hogy a jó tömí­tés biztosítható legyen és hogy a henger a (d) korongra és a (b) dómra szorosan rá­feküdjék, a tok külső oldalán (m) rúgók vannak alkalmazva, melyek a (k) henger (o) tengelyén alkalmazott gyűrűkre hatva, a hengert mindig a megfelelő uelyzetben tartják. A (k) henger és a (d) korong (f) orra j között képződő (p) tér a 3 ;bbanó tér. | A tok falában a tömítés biztosítására (q) gyűrűk (3. ábra) vannak elhelyezve, me-

Next

/
Thumbnails
Contents