29061. lajstromszámú szabadalom • Kombinált gabonatisztító gép

_____ Megjelent 1904. évi január hó 14-én. MAGY. Jgll KIR. SZABADALMI lB Bf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29061. szám. X/i. OSZTÁLY­Kombinált gabonatisztító gép. KERTÉSZ ANTAL ÉPÍTÉSZ VÁLLALKOZÓ GYÖNGYÖSÖN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 5-ike. A találmány tárgyát egy kombinált ga­bonatisztító gép képezi, mely a mellékelt I rajzokból látható, (a—al2 és al3 al9) áll­ványokra elhelyezett négy s illetve öt ké- j szülék összetételéből áll. Ezen készülékek j közül: a) a legfölül elhelyezett (b—bl5) szelelő készülék a belé (f) csatornán s (b4) nyí­láson át vékony sugárban beömlő gabona­féléket a tokiászoktói, laza szemektől, apró és üszkös szemektől s a por nagy részétől megtisztítja; b) sz. ennek háta mögött ferdén elhelye­zett (c—cll) rögtisztító készülék a belé (bl3) jelzésű, fölül nyitott csatornán át beömlő gabonaféléket a rögtől, nagyobb szemű gyommagvaktól, borsóktól, fűbu­bolyáktól megtisztítja; c) az ezalatt ferdén elhelyezett (d—dl8) ' konkolyozó a belé, (c9) jelzésű csatornán | át beömlő gabonaféléket a konkolytól, por- I tói s apró fűmagvaktól elkülöníti; d) az ez alatt vízszintesen elhelyezett (e—el2) koptatóház szerkezete a belé, (d6) csatornán át bejutott gabona fölső hé­járól a rárakódott port s annak legkülső rétegét lekoptatja s a magot a korpaszerű váladéktól elkülöníti; e) s végül az ennek folytatását képező (el2—e27) szelelő készülék az ennek (e25) jelzésű s egyszersmind gabonalevezető csa­tornájába az (e7) jelzésű csatornán át be­ömlő gabonát a koptató művelet után rajta maradt portól megtisztítja, vagyis a készü­lék ötszörös tisztítást végez és pedig a tisztítandó gabonából: az a) alatti szerint kiveszi a tokiászokat, üszköt, laza szemeket; a b) alatti szerint kiveszi a rögeket, na­gyobb gyommagvakat, fűbolyákat; a c) alatti szerint kiveszi a konkolyt, apró fűmagvakat; a d) alatti szerint megkoptatja az ekként kiválogatott szemet s végül az e) alatti szerint a portól teljesen elkü­löníti a megkoptatott szemet s az (e25) jelzésű csatorna alsó nyitott száján kibo­csátja magából a szemet, még pedig — tetszés szerint magtári kezelésnél zsákokba vagy garmadába — őrlésnél pedig megfe­lelő vezető csatornák segélyével közvetlen a garatba. A rajz mellékleteken 1. ábra a készülék oldalméretet, a 2. ábra a végnézetet, 3. ábra X—X keresztmetszet, 4. ábra az (e—e26) jelzésű koptatóház és szelelő készülék fölülnézetét,

Next

/
Thumbnails
Contents