29054. lajstromszámú szabadalom • Javítás erőátvivő szerkezeteken

Megjelent 1904. évi január lió 15-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI HET HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29054. szára. XX/a/3 OSZTÁLY. Javítás erőt átvivő szerkezeteken. DEUTSCH IZIDOR ELEKTRO MÉRNÖK MONTREALBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 12-ike. A találmány tárgyát erőt átvivő szerke­zeteken eszközölt újítás képezi, mely biz­tosítja, hogy valamely forgó tengelyről az ero teljesen egyenletesen és hatásosan vi­tessék át, az átvitel pedig a tengely egyen­letes forgását semmi tekintetben ne befo­lyásolja. A találmány lényegében egy megosztott fogaskerék alkalmazásán alapszik, mely leg­előnyösebben egy kiugró karimákkal bíró, levehető agyon van fölszerelve, a fogaske­réktől pedig egy karmantyú indul ki, il­letve a tengellyel egy ily karmantyú van összekötve, melynek egy kengyelével ösz­szekötött karba egy az előbb említett fo­gaskerékbe fogódzó fogaskerék van ágyazva. A csatolt rajzon példaképen a találmány több kiviteli alakja látható, nevezetesen az 1. ábrán a kocsialváz egy része és az egyik kerék nézete látható, mely keréken a fogaskerék egy oldható agy segélyével van fölerősítve; a 2. ábra ugyancsak oldalnézet az 1. ábrá­val ellentétes oldal felől nézve; a 3. ábra fölülnézet; a 4. ábra az áttevés egy más kiviteli alak­jának fölülnézete; az 5. ábra az agy egyik fele belső oldalá­nak, a 6. ábra az agy másik fele külső oldalá­nak axonometrikus képe; a 7. ábra az 1. ábrán látható lengőtartó ol­dalnézete; a 8. ábra a fogaskerék egyik fele és az ettől kiinduló karmantyú belső oldalának, a 9. ábra annak külső oldalának axonome­trikus képe; a 10. ábra a kocsialváz egy részét és az egyik kereket ábrázolja, melynél a fogas­kerék a tengellyel közvetlenül összekötött karmantyúra van erősítve; a 11. ábra a 10. ábrához tartozó fölülné-ZGt, 3/ 12. ábra részlet. (a) a (b) kocsikerékkel együtt forgó ten­gely. A (c) agyat az (e) karimák kötik ösz­sze a tengellyel, a karimákon pedig a ten­gelytől sugárirányban kifelé nyúló (f) ha­sítékok vannak kiképezve, (g) az (f) hasí­tékok végeinek közelében alkalmazott ki­ugrások, melyekben az (i) állítócsavarok becsavarására szolgáló csavarfúratok van­nak kiképezve, (h) egy két egyenlő részre osztott, egy-egy (j) karmantyúféllel ösz­szekötött fogaskerék, melynek karmantyú­jában a (k) horony van kiképezve. (1) a csa­varorsók, melyek a (h) fogaskerék fúratai­ban foglalnak helyet és akként vannak el-

Next

/
Thumbnails
Contents