29050. lajstromszámú szabadalom • Szállító szerkezet

Megjelent 1904. évi január lió 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 29050. szám. V/f. OSZTÁLY. Szállító szerkezet. STREULI LAJOS TECHNIKUS ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 27-ike. A jelen találmány tárgyát egymás mel­lett elrendezett tartókkal bíró szállító szer­kezet képezi, melynek tartói akként van­nak kiképezve, hogy azokba a szállítandó tárgyakat különböző magasságokban he­lyezhetjük el és melynek tartói bizonyos részek által akként vannak egymással ösz­szekötve, hogy végnélküli hálószerű alak­zat képeztetik, mely vezető részek fölött menesztetik el. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya két foganatosítási alakban van föl­tüntetve. Az 1. ábra a szállító szerkezet oldalnézetét láttatja; a 2. ábra fölülnézet; a 3. ábra a tartó egy másik foganatosítási alakját láttatja; a 4—7. ábrák nagyobb léptékű részletraj­zok. Az (1) végnélküli szállító kötél (1. ábra) szükség szerint van körülvezetve, a mikor is ott, a hol az irány megváltozik, egy­egy, vízszintes síkban forgó (2) vezetékko­rong és ezek között bizonyos távolságban a függélyes síkban forgó (3) támasztó csi­gák vannak elrendezve, melyeken az (1) kötél végig fut. Az egyik (2) vezetékko­rong egyúttal hajtókorong gyanánt is szolgál és ezen czélból alkalmas szer­kezet segélyével forgattatik. Az (1) szál­lító kötélre egymástól bizonyos távol­ságokban fölső horogszerű (5) végükkel (3. ábra) (4) kengyelek vannak fölfüg­gesztve, míg alsó, szintén meghajlított ho­rogszerű (6) végükbe a (7) összekötő kö­tél van fektetve. Ezen kötélnek a kengyel (6) horogjának villaágai között lévő részére a szimmetrikusan elrendezett (8) kötelek vannak fölfüggesztve (1. ábra), melyeknek lefelé csüngő, egymással párhuzamos ré­szeire a (9) harántrudak vannak megerő­sítve. Ezen, a (8) kötelek és a (9) harántru­dak által képezett tartók a (11) tagok se­gélyével vannak egymással összekötve, a mikor is ezen tagok csuklós rudak vagy kö­téldarabok által képeztetnek. Ilymódonegy összefüggő szállító háló létesül, melyben a szállítandó tárgyakat különböző magassá­gokban helyezhetjük el. Az 1. ábrában pél­dául az egyik (9) harántrúdra az egy cze­mentlapot hordó (10) keret van fölfüg­gesztve. A (2) vezetékkorongok kerületén (2.

Next

/
Thumbnails
Contents