29042. lajstromszámú szabadalom • Munkaasztal

Megjelent 1904. évi január hó 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 29042. szám. VIII/c. OSZTÁLY­Munkaasztal. GTJTTENBERG PÁL TANÁR BUDAPESTEN ÉS NÉMETH GYULA TANÁR ÚJPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 18-ika. Minden nagyobb városban vagy helység­ben foglalkoznak már oly tervekkel, hogy serdülő gyermekek számára iskolai műhelye­ket teremtsenek, hol a gyermekek a napnak minden szakát hasznosan tölthetik el és e mellett szellemüket pihentetve, erejüket, ügyességüket fejleszthetik ki. Az ilyen műhelyeket lehetőleg sok gyer­meknek kell hozzáférhetővé tenni, és így a gyermekek számára oly munkaasztalok­ról kell gondoskodni, melyek mellett mentől több gyermek végezhesse napi munkáját. Ezen föladat megoldása a jelen találmány­beli munkaasztal, mely mellett tíz, tizenkét, esetleg több gyermek végezheti napi teen­dőit, igy pl. a találmánybeli munkaasztalon a gyermekek iskolai feladványaikat végez­hetik. mintázhatnak, esetleg étkezhetnek; végül a munkaasztal mindenik gyermek helyének megfelelően gyalupadszerűen van kiképezve, és minden egyes helyhez egy-egy kis gyalupadtoldalék tartozik, melyet a gyermek az asztallaphoz erősíthet. A mellékelt rajzban a találmánybeli munkaasztal több foganatosítási alakban van föltüntetve, és pedig az 1. ábra oly munkaasztalt tüntet föl, mely­nek asztallapja a csatolt részek nélkül sok­szög alakú; a 2., 3. és 4. ábra az 1. ábrabeli munka­asztalhoz csatolt gyalupad-toldalékok rész­leteit tünteti föl; az 5. ábra egy oly munkaasztalt tüntet föl fele részben, melynek asztallapja a csatolt részek nélkül ellipszis alakú; a 6. ábra az 5. ábrabeli munkaasztalhoz csatolt egyik gyalupad-toldaléknak részle­teit tünteti föl; a 7. ábra oly munkaasztalt ábrázol, mely­nek asztallapja a csatolt részek nélkül kör­alakú, s végül a 8. ábra egy a gyalupadokra alkalmazható segédeszköznek részletrajza. A munkaasztal a tetszőleges lábakon nyugvó és az 1., 5. vagy 7. ábrának meg­felelően sokszög-, ellipszis-, vagy köralakú (1) asztallapból áll, mely körül az 1. ábra­beli példa esetén tíz, az 5. ábrabeli példa esetén tizennégy, és a 7. ábrabeli példa esetén nyolcz gyermek végezheti napi teen­dőit és pedig: elkészítheti dolgozatait, min­tázhat, esetleg étkezhetik is, stb. Asztalos kézimunkák számára az asztallap minden gyermek helyének megfelelően gyalupad­szerűen a munkadarabok befoglalására szol­gáló (10) lyukakkal bír és minden gyermek helyéhez egy külön kis gyalupad-toldalék

Next

/
Thumbnails
Contents